Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Water mitigation of explosion effects - small scale tests with cased and uncased charges in partially confined spaces.

Water mitigation of explosion effects - small scale tests with cased and uncased charges in partially confined spaces. Best��ll tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bryntse Anders
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-16
Rapportnummer: (FOA-R--98-00952-311)
Nyckelord Vattendämpning, luftstötvåg
Sammanfattning En fortsättning av tidigare utförda studier av vattendämpning av detonerande laddningar med och utan förfragmenterat stålhölje presenteras. Bakgrunden är en tänkbar tillämpning i att minska riskområdet vid sprängämneslagring i bergrum. Försöken har utförts i en tidigare använd väldefinierad geometri: en förenklad skalamodell av ett bergrumsförråd i form av en cylindrisk kammare med anslutet rör. Genom upprepning av tidigare utförda försök har resultaten därifrån verifierats och något korrigerats, dessutom har några försök med bl.a. förhöjd laddningstäthet samt numerisk modellering ökat förståelsen för fenomenet. Resultaten visar, i enlighet med tidigare försök, att det kvasistatiska trycket (QSP) i den nästan slutna sprängkammaren reduceras till under halva värdet då en vattenmängd motsvarande dubbla sprängämnesvikten placeras i kammaren. Detta inträffade såväl för höljesladdningar som för höljeslösa laddningar. Ett försök med laddningstäthet ökad till 10 kg/m3 (övriga försök utfördes vid 4 kg/m3) indikerar att liknande dämpningsfaktor borde vara möjlig även vid för ammunitionslagring relevanta laddningstätheter.
Abstract Results from an ongoing investigation on water mitigation of cased and uncased charges is presented. As the intended application is to reduce the hazard area when ammunition is stored in rock rooms, the tests have been performed in a well-defined geometry similar to a scale model of such an ammunition storage magazine: a cylindrical chamber with an attached duct. The results from previous tests made by FOA were confirmed and slightly corrected. Tests with some new set-ups (e.g. with increased loading density), together with hydrocode calculations further enlightened the phenomenon. The results show, similar to the previous tests, that the quasi-static pressure (QSP) in the explosion chamber is reduced to less than half its value when the water to explosiva ratio W/E=2 is used. This value of mitigation occurred both with cased and uncased charges. The test with the loading density increased to ca 10 kg/m3 (previous tests were made at 4 kg/m3) indicates that such values on the mitigation factor is possible even for the high loading densities that are relevant for real ammunition storage magazines.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182