Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil-militär samverkan i fredsfrämjande operationer - en omöjlig nödvändighet.En analys av samverkansproblemens orsaker.

Civil-militär samverkan i fredsfrämjande operationer - en omöjlig nödvändighet.En analys av samverkansproblemens orsaker. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Pär
Ort: Stockholm
Sidor: 90
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-11
Rapportnummer: (FOA-R--98-00967-170)
Nyckelord fredsfrämjande operationer, civil-militär samverkan, CIMIC, fredsbevarande, lågnivåkonflikt, peace support operations, civil.military coordination, cimic, peacekeeping, low intensity conflict, 16
Sammanfattning Rapporten utgår från relationerna mellan den internationella insatsen och lokala ledare och grupper för att beskriva och analysera bakgrunden till problemen avseende samverkan mellan civila och militära insatser i fredsfrämjande operationer. Särskilt beskrivs hur och varför lokala ledare kan uppleva civila insatser som ett hot mot sin maktbas. Därefter analyseras målen för de civila och militära organisationerna och specifika problem vilka direkt eller indirekt påverkar deras förmåga att koordinera sig med varandra (civila projekt som ett intrång i den lokala statens autonomi, opartiskhet och självständighet ställt mot säkerhet för de civila organisationerna, kortsiktiga och långsiktiga insatser, risken att civil hjälp förlänger konflikten, koordinationen av de civila organisationerna, nationell kontroll över militära kontingenter, militär oro över conflict creep, sammansättningen av förbanden, den militära insatsens storlek och dominans, militärens korta tid i området etc). Rapporten analyserar därefter de specifika problemen avseende själva koordinationen (som olika ledningshierarkier, nerifrån och upp eller uppifrån och ned perspektiv, olika mål och tidskaler med insatserna samt förtroende och misstro mellan de civilka och militära organisationerna. Slutligen diskuteras en ny institution menad att lösa vissa av problemen ovan, kallad Institution for Co-ordination in complex Emergencies.
Abstract The paper describes and analyses the aims of the civilian and military organisations and their specific problems which direct or indirect affects their ability to co-ordinate with each other (civilian projects as an interference in the autonomy of the local state, impartiality and independence versus security of the civilian organisations, short-term versus long-term operations, the risk of civilian aid prolonging the conflict, co-ordinating civilian organisations, national control over military contingents, military fear of conflict creep and mission creep, the composition of forces, the size and dominance of the military mission, the short time in the mission area for each contingent, etc). The paper then goes on to analyse problems specific to the co-ordination itself (such as different C2-hierarchies, top-down or bottom-up perspective, differences in aims/time-scales and trust and distrust between military and civilian organisations). Finally, a new institution meant to ease some of these problems discussed above. Institution for Co-ordination in Complex Emergencies - ICCE, is proposed and discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182