Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Civil-militär samverkan på taktisk nivå i fredsfrämjande operationer. Motiv, metoder och förutsättningar. Lopetan IV.

Civil-militär samverkan på taktisk nivå i fredsfrämjande operationer. Motiv, metoder och förutsättningar. Lopetan IV. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Pär
Ort: Stockholm
Sidor: 57
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-05-25
Rapportnummer: (FOA-R--98-00968-170)
Nyckelord civil-militär samverkan, CIMIC, fredsoperationer, internationella insatser, civil-military co-ordination, peace support operations, 16
Sammanfattning I föreliggande rapport studeras motiv, metoder och förutsättningar för civil-militär samverkan i allmänhet och nationell sådan i synnerhet. Syftet är bland annat att utifrån detta bedöma möjligheter till och lämpligheten av en utökad svensk nationell samverkan vid fredsfrämjande operationer. Det konstateras att även om de militära och civila insatserna har ett gemensamt övergripande mål med sina insatser - fred och stabilitet - så styrs deras vilja till samverkan på taktisk nivå av andra mer kortsiktiga vinster för respektive organisation. För den militära insatsen är det motiv såsom egenskydd (Force protection), tillgång till underrättelser, förbättra möjligheterna att lösa huvuduppgiften etc. För de civila organisationerna kan det handla om tillgång till information och skydd samt, för statligabiståndsorgan, möjligheten att utnyttja en redan betald organisation på plats för att lösa vissa uppgifter. Rapporten konstaterar vidare att det finns utrymme för ömsesidiga vinster med en samverkan i allmänhet och en nationell sådan i synnerhet. Dock krävs att fortfarande de lokala behoven, inte förbandens grupperingsplats, styr insatserna, att förbanden medför relevant kompetens för att driva civila insatser samt att inte områden blir utan hjälp bara på grund av de där grupperade förbanden kommer stater som inte kan eller vill genomföra civila insatser.
Abstract This report studies the motives, methods and prerequisites for tactical level civil-military co-ordination in general, and national co-ordination in particular, in peace support operations. The purpose is inter alia to estimate the possibility and suitability of an extended Swedish national civil-military co-ordination in peace support operations. It is noted that even though the military and civilian parts of an operation have a common, overarching goal - to promote peace and stability - the will to co-operate is rather promoted by other, more short-term gains for the military and civilian organisations respectively. The military organisations point out force protection, access to intelligence and to ease the possibilities to solve the main military tasks. The civilian organisations mention access to information and protection and, for aid agencies, the possibility to use an already paid and deployed organisation to solve certain tasks. The report also notes that there are possible, mutual profits in co-ordinated, and national co-ordinated, civil-military operations. However, this demands that the local needs, not the military operational area, directs where civilian operations are made, that the military units bring with them knowledge and experience concerning civilian operations and that the resources are spread in such a way that also areas where military units from countries that do not want to, or are not able to, supply civilian aid get adequate support.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182