Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Icke-politisk brottslighet - ett säkerhetspolitiskt hot? Hur brottslighet skulle kunna hota våra grundläggande värden.

Icke-politisk brottslighet - ett säkerhetspolitiskt hot? Hur brottslighet skulle kunna hota våra grundläggande värden. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jarlsvik Helén, Nystedt Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 136
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-25
Rapportnummer: (FOA-R--99-00912-180)
Nyckelord risk, hot, brottslighet, icke-politisk brottslighet, internationell brottslighet, organiserad brottslighet, breddad hotbild, stat, legitimitet, säkerhetssyn, säkerhetspolitik, threat, crime, non-political crime, international crime, organized crime, broader threats, state, legitimacy, security policy
Sammanfattning I det senaste försvarsbeslutet förespråkas en bredare säkerhetssyn än vad som tidigare varit fallet. Följaktligen har det blivit intressant att granska nya frågor och områden som skulle kunna utgöra eller utvecklas till säkerhetspolitiska risker och hot. Huvudsyftet med den här studien är att undersöka om icke-politisk brottslighet skulle kunna utgöra ett hot mot Sveriges säkerhet. Viktiga moment i studien utgörs av en diskussion om brottsligheten i sig, vad som kunde hotas och hur staten skulle kunna agera för att skydda sig. Den metod som utnyttjas består främst av teoretisk analys och modellbygge, intervjuer med experter samt fallstudier. De två senare inslagen ger studien dess empiriska förankring. I slutkapitlet visas bland annat att icke-politisk brottslighet oftare påverkar ett samhälles karaktär än dess existens. Detta betyder inte att sagda hot skulle vara av mindre betydelse. En karaktärsförändring som innebär att grundläggande värden som rättssäkerhet och demokrati undergrävs eller helt går förlorade är naturligtvis ytterst allvarlig.
Abstract The main aim of this study is to investigate if non-political crime could be a threat against Sweden´s security. Important subsections are discussions about crime as such, what could be threatened and how government could act to defend itself. The methodology used consists foremost of theoretical analysis, model bulding, interviews with experts and case studies. The final chapter is underlining, among other things, that non-political crime more often effects the character of a society than its existence. That does not imply that threats and acts of crime are of minor importance. A change of character meaning that core values like legal security and democracy are undermined or lost are of course very serious.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182