Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Armerade balkar av högpresterande betong belastade med luftstötvåg.

Armerade balkar av högpresterande betong belastade med luftstötvåg. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hallgren Mikael, Balazs Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 53
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-31
Rapportnummer: (FOA-R--99-00983-311)
Nyckelord Armerad betong, höghållfast betong, luftstötvåg, reinforced concrete, high strength concrete, air blast
Sammanfattning I föreliggande rapport redovisas försök på 14 armerade betongbalkar, varav 11 balkar belastades dynamiskt med luftstötvågor från explosioner. Samtliga balkar hade samma dimensioner, och samma armeringsutförande och armeringmängd. Tre olika betongkvaliteter provades. Betongens kubtryckhållfastheter var 50, 120 och 215 MPa. Den högsta betongkvaliteten innehöll stålfibrer. De dynamiska försöken utfördes i en stötvågstub. Avståndet från sprängladdningen till balkarna var 10 m i samtliga försök. Försöken var indelade i tre serier - en serie för varje betongkvalitet. Sprängladdningens vikt varierades från 1,1 kg till 4,0 kg. En av balkarna i varje serie provades statiskt. I de statiska försöken belastades balkarna med hydrauliska domkrafter i ett system där kraften fördelades till fyra punktlaster. I de statiska försöken gick samtliga tre balkar till böjbrott. Bärförmågan ökade något med ökande betonghållfasthet. I de dynamiska försöken gick balkar av de två lägre betongkvaliteterna utan fibrer till skjuvbrott då de utsattes för explosioner från laddningar på 2,0 kg respektive 3,5 kg. Balkarna av den högsta betongkvaliteten med fibrer gick inte till brott ens då de utsattes för den största laddningen på 4,0 kg, och inga skjuvsprickor kunde observeras efter försöken. Således tyder försöken på en stor förbättring av impulslastkapaciteten hos armerade betongkonstruktioner om stålfiberarmerad ultrahöghållfast betong används.
Abstract Tests on 14 reinforced concrete beams, of which 11 were subjected to shock waves from explosions, are reported. All beams had the same dimensions and the same type and amount of reinforcement. Three different concrete grades were used. The compressive cube strengths of the concretes were 50, 120, and 215 MPa. The highest concrete grade contained steel fibres. The dynamic tests were performed in a shock wave tube. The distance from the charge to the target beam was 10 m in all tests. The dynamic tests were divided into three series - one series per concrete grade. The weight of the charge was varied within each test series and ranged from 1,1 kg to 4,0 kg. One beam of each concrete grade was tested statically. In the static tests, the beams were loaded with four point loads by hydraulic jacks. In the static tests, all three beams failed in flexure. The load capacity increased slightly with increasing concrete strength. In the dynamic tests, the beams of the two lower concrete grades without fibres failed in shear when subjected to explosions from charges weighing 2,0 kg and 3,5 kg, respectively. The beams of the highest concrete grade with fibres did not fail even when submitted to the largest charge of 4,0 kg, and no shear cracks were observed. Hence, the tests indicate a major improvement of the impulsive load capacity of reinforced concrete structures by using steel-fibre reinforced ultra-high strength concrete.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182