Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1998 för FoT-området Civil beredskap.

Årsrapport 1998 för FoT-området Civil beredskap. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hartoft Percy (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-13
Rapportnummer: (FOA-R--99-00989-240)
Nyckelord Civil beredskap, ÖCB, SRV, kommuner, länsstyrelse, CEP, gassensor, elektronisk näsa, rasmassor, CEP, emergency, preparedness, ÖCB, SRV, local authority, regional authority, gas sensor, locate humans, debris
Sammanfattning FoT-området Civil beredskap är mycket vittomfattande och det går egentligen inte att sammanfatta forskningsresultaten på traditionellt vis. Femton olika projekt har bedrivits och endast i ett fåtal fall går det att finna gemensamma nämnare mellan projekten. Det gemensamma inskränker sig till att det är ÖCB som varit uppdragsgivare. ÖCBs modell för att upphandla forskning kännetecknas av att man inom flera, sinsemellan olika, områden önskar få mer kunskap så att den civila beredskapen kan förbättras. Ett sätt att sammanfatta forskningsresultaten är alltså att hävda att de alla har gett ett bidrag till en bättre civil beredskap. Detta har bland annat skett inom så vitt skilda områden som; - kommunernas och länsstyrelsernas roll i hanterandet av kriser, - värdering av i vad mån forskning kring CEP i Polen, Ryssland och Vitryssland kan bidra till att förbättra vår civila beredskap - tester av huruvida en bärbar gassensor kan användas för att lokalisera människor i rasmassor.
Abstract The research area of Civil Emergency Preparedness is very extensive and it is not quite possible to make just one comprehensive account for the results of the research conducted during the year. Research has been done within fifteen different projects and it is possible to find a common denominator for only a small number of them. The lowest common denominator is that ÖCB has been the client. The ÖCB way of purchasing research is characterised by indicating the need for more knowledge in a number of, mutually independent, areas. The new knowledge is principally needed to improve the civil emergency preparedness (CEP). One way of to make a comprehensive report of the research is therefore to claim that all of the projects have contributed to a better CEP. This has been achieved within widely differing areas as; - the role of local and regional authorities in crisis management, - evaluating to what extent research concerning CEP in Poland, Russia and Belorussia can contribute to enhancing our CEP, - tests of whether a portable electronic gas sensor can be used to locate humans in debris.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182