Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 1998 för FoT-området NBC-studier (FM).

Årsrapport 1998 för FoT-området NBC-studier (FM). Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Andersson Gustav (ed.)
Ort: Stockholm
Sidor: 17
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-29
Rapportnummer: (FOA-R--99-00998-865)
Nyckelord Kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel, radioaktivitet, indikering, sanering, riskmallar, kemvapenkonventionen, chemical warfare agents, biological warfare agents, radioactivity, detection, decontamination, chemical weapons convention
Sammanfattning Kontaminering av fordon i radioaktivt belagda områden har undersökts under sommar- och vinterförhållanden. Försöken visar att det sker en viss självsanering vid färd utanför kontaminerat område samt att kontamineringen är störst vintertid, följt av torra och lägst under blöta sommarförhållanden. Andnings- och kontaktrisker från C-stridsmedel under sommar- och vinterförhållanden har beräknats för några representativa C-scenarier. Beräkningarna visar bl. a att C-stridsmedel ligger kvar betydligt längre på snö än på sommarunderlag och att riskavstånd vid vistelse utomhus är väsentligt större under vinter jämfört med sommarförhållanden. För att utveckla ett system för indikering av B-stridsmedel har konstruerats ett s.k. "breadboardinstrument", som bygger på fluorescens. Resultaten är så långt lovande och utgör en god grund för fortsatt arbete. FOA har gett Studiestöd till Försvarsmakten genom att en expert på B- och C-frågor har varit placerad halvtid vid Högkvarteret. För att kunna erbjuda svensk militär- och civil personal ett bättre medicinskt skydd vid internationella insatser har en arbetsgrupp föreslagit att berörda myndigheter utarbetar riktlinjer inom hälso- och sjukvårdsområdet för deltagande i internationella insatser. Dessutom föreslås att det inrättas en nationell beredskapsgrupp med ansvar för hälso- och sjukvårdsfrågor.
Abstract Vehicles passing through areas containing radioactive agents have been studied under summer and winter conditions. The contamination is highest in the winter and lowest under wet summer conditions. Studies concerning breathing and contact risks from chemical warfare agents have been performed under summer and winter conditions. The result shows that the chemical warfare agents persists longer on snow. A breadboard instrument, based on fluorescence, has been constructed. This instrument is used for detection of biological warfare agents and the results are so far good. An expert on B and C matters from FOA has been working half-time at the Headquarters. Regarding international missions, Swedish military and civilian personnel should have better medical protection. A working team has suggested the authorities in question to give guidelines for health and medical service in international missions. Furthermore, a national group responsible for health and medical matters should be established.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182