Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Biologiska stridsmedel - hot mot svenska förband vid internationella operationer : spel genomfört den 10 mars 1998.

Biologiska stridsmedel - hot mot svenska förband vid internationella operationer : spel genomfört den 10 mars 1998. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Melin Lena, Norqvist Anders, Sjöstedt Anders, Sundqvist Roger, Thaning Lennart, Häggström Britta
Ort: Umeå
Sidor: 37
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-22
Rapportnummer: (FOA-R--99-01004-862)
Nyckelord Internationella operationer, biologiska stridsmedel, åtgärder, förberedelser, scenarier, International operations, biological warfare agents, measures, preparations, scenarios
Sammanfattning Sveriges ökande internationella åtaganden innebär även en risk att svensk personal kan komma att utsättas för biologiska stridsmedel. För att möta detta krävs både teknisk och medicinsk kunskap vad avser hot från och skydd mot biologiska stridsmedel. Viktiga delar i skyddet mot biologiska stridsmedel är utbildning och mental beredskap. Med detta som bakgrund genomfördes ett seminariespel som behandlade frågor om biologiska stridsmedel i samband med internationella operationer. Syftet med spelet var att öka förståelsen för vilka situationer som kan uppstå, och hur detta kan drabba svensk personal om biologiska vapen används i en konflikt eller om smittsamma sjukdomar kommer ut i miljön vid en olyckshändelse. Inbjudna till spelet var representanter från departement samt militära och civila myndigheter. I rapporten beskrivs spelkorten tillsammans med en sammanfattning av speldeltagarnas diskussioner. Avslutningsvis redovisas förslag till förberedelser och åtgärder som kan vidtas inför, under och efter ett internationellt uppdrag.
Abstract The increased engagements of Sweden in international conflicts also involve the risk that Swedish personnel can be exposed to biological weapons. To meet this risk, it is important to have technical and medical knowledge about the threat from and protection against biological warfare is education and mental preparedness. With this as a background, a tabletop exercise was performed that dealt with issues concerning biological warfare and international missions. The aim with the exercise was to increase the understanding about which situation that can occur, and how these can affect Swedish personnel, if biological weapons were used in a conflict or if disease-causing microorganisms were disseminated in the environment due to accidents. Invited to the exercise were representatives from Swedish ministries and authorities. In this report the exercise is described in detail and the discussions by the participants are summarised. There is also a chapter describing suggestions for preparations and measures that can be taken before, during and after a mission.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182