Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Öppna intervjuer - Att intervjua med en kvalitativ ansats.

Öppna intervjuer - Att intervjua med en kvalitativ ansats. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wiss Åke, Ödlund Ann
Ort: Stockholm
Sidor: 54
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-26
Rapportnummer: (FOA-R--99-01014-170)
Nyckelord kvalitativ ansats, metod, intervjuer, etik, qualitative tradition, methods, interviews, ethics
Sammanfattning I den kvalitativa forskningstraditionen studeras vanligtvis ett mindre antal objekt ingående för att försöka ge en helhetsbild av det studerade området, synliggöra variationer, samt öka förståelsen för det undersökta fenomenet. Formen för de intervjuer som används vid en kvalitativ ansats är öppen, dvs icke-standardiserad. Öppna intervjuer innebär att frågornas innehåll, ordningsföljd och svarsmöjligheter är fria och att intervjuaren enbart har en intervjuguide över frågeområden till stöd. Intervjun utvecklas i ett samspel mellan intervjuare och intervjuperson, och frågeställningarna fördjupas genom uppföljningsfrågor. I rapporten beskrivs förberedelser före en intervju, vad intervjuaren bör tänka på i intervjusituationen, hur öppna intervjuer kan bearbetas och tolkas samt viktiga etiska aspekter.
Abstract In the qualitative tradition of research a few objects are studied thoroughly in an attempt to get a comprehensive picture of the selected area, to make variations visible, and to increase the understanding of the subject. The form of the interview used in the qualitative tradition is open, i.e. non-standardized. Open interviews means that the content and the order of the questions, and the answers are free. Furthermore the interviewer have only an "interview guide" over the question area to support him. The interview proceed out of an interplay between the interviewer and the interviewee, and the questions are thouroghly investigated through probing. Preparation before the interview, what the interviewer ought to think about during the interview, in what way open interviews can be analyzed, and important ethic considerations, are described in this document.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182