Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Large eddy simulation of magnetohydrodynamics.

Large eddy simulation of magnetohydrodynamics. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fureby Christer
Ort: Stockholm
Sidor: 24
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-07-11
Rapportnummer: (FOA-R--99-01025-612)
Nyckelord Magnetohydrodynamik, storvirvelsimuleringar, subgrid-turbulensmodeller, magnetohydrodynamics, large eddy simulation, subgrid turbulence models
Sammanfattning Magnetohydrodynamik (MHD) är ett forskningsområde som för närvarande tilldrar sig stort intresse i många avseenden, t. ex. inom dynamoteori, astro- och rymdfysik, plasmafysik och i avancerade framdrivnings- och vapensystem. Även om MHD, och i synnerhet MHD-turbulens, har studerats ingående både teoretiskt och experimentellt, har endast ett fåtal numeriska studier av MHD gjorts. MHD-beskrivningen av en ledande fluid, som kan vara turbulent eller laminär, innefattar en kombination av Navier-Stokes ekvationen och Maxwells ekvationen. Ekvationerna är icke-linjära och kan endast lösas analytiskt för ett fåtal mycket enkla fall, därför är det uppenbart att det behövs en numerisk modell som kan hantera mer avancerade problem. Praktiska tillämpningar är ofta turbulenta och/eller innefattar komplex geometri vilket understryker behovet av effektiva simuleringsmodeller. I denna rapport har en numerisk modell för att simulera inkompressibla och kompressibla MHD-strömningar utvecklats och validerats mot några enkla testfall. Simuleringsmodellen är baserad på storvirvelsimuleringskonceptet (LES), i vilket de ursprungliga ekvationerna är lågpassfiltrerade för att ta bort de småskaliga komponenterna och subgridmodeller efterliknar energitransporten från stora till små skalor. Fyra olika fall har studerats: Orzag-Tangs virvelsystem, MHD Kelvin-Helmhotz-instabilitet, det inkompressibla Hartmannproblemet samt en kompressibel, sfärisk MHD-explosion.
Abstract Magnetohydrodynamics (MHD) is currently a research area of particular interest in many respects, e.g. in dynamo theory, astro- and space physics, laboratory plasma physics and in advanced propulsion and weapons systems. Although it has been studied extensively theoretically and experimentally the field of MHD, and especially MHD turbulence, has received only limited numerical treatment. The MHD description of a conducting fluid, which can be laminar or turbulent, involves the combination of Navier Stokes and Maxwells equations. These equations are non-linear and can only be solved analytically for a few very simple cases, therefore the need for a computational capability that can handle such problems is obvious. Practical applications are often turbulent and/or involve complex geometries which emphasise the need for efficient simulation models. In this report a computational capability for simulating incompressible and compressible flows is developed and validated against some simple test cases. The simulation model is based on the Large Eddy Simulation (LES) approach in which the raw equations are low-pass filtered to remove the small scale components and supplemented by subgrid models that emulate the energy transfer from large to subgrid scales. Four different test cases are considered. The Orszag-Tan vortex system, the MHD Kelvin-Helmholtz instability, the incompressible Hartmann problem and a compressible spherical MHD explosion.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182