Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Naval plans & requirements for the 21st century.

Naval plans & requirements for the 21st century. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Tomas, Thorslund Oskar
Ort: Stockholm
Sidor: 25
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-10
Rapportnummer: (FOA-R--99-01027-201)
Nyckelord marin militärteknik, doktrin, marina operationer, amfibieoperationer, kustnära operationer, gemensamma operationer, ubåtar, hangarfartyg, marinflyg, minröjning, obemannade farkoster, UAV, smygteknik, signaturanpassning, materielanskaffning, naval military technology, doctrine, naval operations, amphibious operations, littoral warfare, joint and combined operations, submarines, aircraft carriers, naval aviation, mine countermeasures, unmanned vehicles, stealth technology, signature management, procurement, 11
Sammanfattning Konferensen Naval plans & requirements bestod av föreläsningar om utvecklingsscenarier för främst de brittiska och amerikanska flottorna, samt av presentationer av specifika produkter och system. De olika utvecklingsscenarierna tog till stor del sina utgångspunkter i den nyligen genomförda brittiska Strategic Defense Review (SDR) resp. den omfattande NATO-studien "Maritime operations 2015"(MO 2015). Det kalla krigets slut innebär en förändrad och mer oklar situation för marinerna avseende uppgifter och hotbild. Utgående från detta diskuterades den ökade betydelsen av bland annat gemensamma operationer och krigföring i kustnära områden. Konsekvenserna av de ansträngda försvarsekonomierna berördes i många föredrag. I denna reserapport sammanfattas och tolkas gemensamma trender i de olika föredragen, framför allt de som behandlade doktriner, marina operationer och framtidsplanering. Konsekvenser för några olika slags marina styrkor (ubåtar, hangarfartyg, ytstridsfartyg och ubåtsjakt samt minröjning) och för materielanskaffning i stort behandlas. Presentationerna av specifika produkter och system fokuserade på smygteknik och obemannade farkoster. Brittiska DERA presenterade ett intressant utvecklingsprojekt, innefattande byggandet av ett treskrovigt stridsfartyg, en s.k. trimaran. Orienterade genomgångar hölls därutöver bland annat om minkrigföring, satellitkommunikation och telekrig.
Abstract The Naval plans & requirements conference consisted of presentations of development scenarios for mainly the UK and US navies, and presentations of specific products and systems. The different development scenarios were mainly founded on the recent UK Stategic Defence Review (SDR) or on the large NATO study named "Maritime Operations 2015" (MO2015). The end of the cold war has led to a changed and less clear situation for the navies with respect to tasks and the military threat that they face. Given this, the increased importance of e.g. joint operations and littoral warfare was discussed. The implications of defence funding constraints were mentioned in most presentations. This travel report summarizes and interprets common trends of the different talks with emphasis on those dealing with doctrine, naval operations and planning. Consequences for some branches of naval forces (submarines, aircraft carriers, surface combatants and anti-submarine warfare, as well as mine countermeasures) and for procurement in general have been discussed. The presentations of specific products and systems were focused on stealth technology and unmanned vehicles. DERA of UK presented an interesting development project concerning the construction of a trimaran, a vessel with three hulls. Other presentations oriented about mine warfare, satellite communication and electronic warfare.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182