Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utformning av bergtunnlar. Etapp 4.

Utformning av bergtunnlar. Etapp 4. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Carlberg Anders, Eriksson Siwert
Ort: Stockholm
Sidor: 73
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-08
Rapportnummer: (FOA-R--99-01030-311)
Nyckelord Bergtunnlar, luftstötvåg, komplexa geometrier, fortifikation, experiment, rock tunnels, air blast, complicated geometry´s, fortification, experiments
Sammanfattning För att studera luftstötvågsutbredningen i tunnelsystem påbörjades ett projekt 1995 med försök i full- och modellskala. Tunnelsystemet har för varje ny etapp byggts ut. Inför denna etapp (etapp 4) hade de förut (etapp 3) skarpa avvinklingarna fasats av. I en fortifikatorisk anläggning med huvud- och sidotunnel har man haft kravet att hörnen vid sidotunnelns början skall vara skarpa. Försöksresultaten visar att kravet på skarpa hörn har varit oberättigat: 1) I de flesta fall är skillnaden mellan etapp 3 och 4 obetydlig. Minst skillnad har man naturligtvis i början av tunnelsystemet. 2) I nästan alla fall ger fasade hörn (etapp 4) lägre tryck än skarpa hörn (etapp 3). 3) Vid detonation inne i tunneln kan emellertid avfasningen ge högre tryck i sidotunnlarna. 4) Vid själva förgreningen är trycket lokalt avsevärt lägre i etapp 4 jämfört med i etapp3. 5) Resultaten ovan gäller såväl full- som modellskala. För geometrier liknande den undersökta finns det alltså ingen anledning att stå kvar med kravet på skarpa hörn. Trycksänkningen orsakad av avfasningen är visserligen tämligen måttlig men resultatet medför fördelar både vid uttagningen av berget och vid nyttjandet.
Abstract In order to study the propagation of blast wave in tunnel systems a project started 1995 with tests in full scale and model scale. To every new phase the test tunnel has been reconstructed and modified. In this phase (Phase 4) the former sharp corners at the junctions (Phase 3) were made smooth. Up till now there has been a demand for sharp corners at a junction in an underground facility consisting of a main tunnel and a side branch. The test results show that this demand is groundless in the configuration studied: 1) In most cases the difference between results from Phase 3 and Phase 4 is small. 2) In almost every case the pressure is lower in Phase 4 (soft corners) than in Phase 3 (sharp corners) 3) At detonations inside the tunnel the pressure can, however, be higher in the side branches in Phase 4. 4) In the junctions there is a considerably lower pressure in Phase 4 compared to Phase 3 5) The results are valid both in full scale and in model scale. Thus, there is no reason to keep the demand for sharp corners for situations like those in the tests. Certainly the pressure reductions caused by the bevelled corners are rather small but the test result lead to benefits when it comes to construction and use of the tunnel.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182