Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Determining dose rate with a semiconductor detector - Monte Carlo calculations of the detector response.

Determining dose rate with a semiconductor detector - Monte Carlo calculations of the detector response. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Nordenfors Charlotte
Ort: Umeå
Sidor: 77
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-02-24
Rapportnummer: (FOA-R--99-01035-861)
Nyckelord Dosrat, halvledardetektor, Monte Carlo-metoder, EGS4, gammaspektrometri, dose rate, semiconductor detector, Monte Carlo methods, gamma ray spectrometry
Sammanfattning För att bestämma dosrat i ett gammastrålfält baserat på mätningar med en halvledardetektor måste man känna till hur detektorn påverkar strålfältet. Målet med detta arbete är att beskriva denna påverkan med hjälp av Monte Carlo-simulering och beräkning d.v.s. ta fram detektorns responsfunktion. Detta görs för en germanium gammadetektor som ägs av institutionen för kärnvapenfrågor och strålningsvetenskap vid Försvarets forskningsanstalt i Umeå. Detektorn används normalt vid de in situ-mätningar som görs regelbundet vid institutionen. Då responsfunktionen är känd används den för att rekonstruera ett uppmätt spektrum. När detta är gjort kan fluensrat och dosrat beräknas direkt från det uppmätta (och rekonstruerade) spektrumet. Monte Carlo-koden som används i arbetet är EGS4 (Electron Gamma Shower, version 4) som utvecklats huvudsakligen vid Stanford Linear Accelerator Center. Det är ett ofta använt programpaket för simulering av partikeltransport. Resultaten pekar på att metoden kan användas som den är eftersom noggrannheten kan jämföras med metoder som redan används för att mäta dosrat. Med tanke på att denna metod ger den isotopspecifika dosen är den användbar, i strålskyddssammanhang, eftersom det är viktigt att känna till relationerna mellan olika isotoper och hur dessa ändras då riskuppskattningar görs.
Abstract To determine dose rate in a gamma radiation field, based on measurements with a semiconductor detector, it is necessary to know how the detector effects the field. This work aims to describe this effect with Monte Carlo simulations and calculations, that is to identify the detector response function. This is done for a germanium gamma detector owned by the the department of Nuclear Weapon Issues and Radiation Science at the Defence REsearch Establishment in Umeå. The detector is normally used in the in situ measurements carried out regularly at the department. After the response function is determined it is used to reconstruct a spectrum from an in situ-measurement, a so called unfolding. This is done to be able to calculate fluence rate and dose rate directly from a measured (and unfolded) spectrum. The Monte Carlo code used in this work is EGS4 (Electron Gamma Shower, version 4) developed mainly at Stanford Linear Accelerator Center. It is a widely used code package to simulate particle transport with particles. The results of this work indicate that the method could be used as it is since the accuracy of this method compares to other methods already in use to measure dose rate. Bearing in mind that this method provides the nuclide specific dose it is useful, in radiation protection, since knowing what the relations between different nuclides are and how they change is very important when estimating the risks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182