Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

GIS supporting collaborative mission training for rescue operations in hazardous environments. In: 2. Conference on the applications of remote sensing and GIS for disaster management. Proc.

GIS supporting collaborative mission training for rescue operations in hazardous environments. In: 2. Conference on the applications of remote sensing and GIS for disaster management. Proc. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jenvald Johan, Axelsson Markus, Thorstensson Mirko, Morin Magnus
Ort: Linköping
Sidor: 13
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-31
Rapportnummer: (FOA-R--99-01042-505)
Nyckelord samverkansövning, räddningstjänstinsatser, insatsledning, räddningstjänstberedskap, geografiska informationssystem, mission training, rescue operations, emergency, management, emergency response, geographical information, E7609, 73
Sammanfattning Samhällets förmåga att hantera större olyckor beror på flera faktorer där genomarbetade planer, tillgänglig utrustning, organisation av räddningsstyrkor samt deras ledningsstrukturer utgör väsentliga delar. Utgången av en räddningsinsats bestäms ytterst av personalens förmåga att utnyttja tillgängliga resurser för att hantera ett dynamiskt växlande händelseförlopp. För att vidmakthålla och utveckla denna förmåga inom hela räddningsorganisationen är det nödvändigt att effektiva och återkommande övningar av såväl individer och grupper som av hela insatsstyrkor. I denna uppsats studerar vi övning av insatsstyrkor som är sammansatta av flera olika enheter och leds av en gemensam stab, men sätts in mot ett i förväg bestämt olycksscenario. Vi identifierar de olika faserna av en räddningsinsatsövning och utreder hur ett geografiskt informationssystem kan stödja val av scenario, anpassning av det valda scenariot, datavalidering, simulering samt analys före, under och efter en övning. Vi jämför ett geografiskt informationssystem med ett existerande instrumenteringssystem genom att ge en översikt av vilket stöd respektive system kan erbjuda i de olika faserna av en räddningsinsatsövning. Vi visar att de bidrar med olika typer av stöd. Ett geografiskt informationssystem stöder i huvudsak planeringsfasen samt analyser efter genomförd övning där alternativa lösningar och modifieringar av planer kan studeras utgående från de erfarenheter som gjorts under övningen. Ett instrumenteringssystem stöder däremot i huvudsak simulering, datainsamling och presentation under och efter en övning. Vår slutsats är att geografiska informationssystem kan förbättra räddningsinsatsövningar.
Abstract The readiness of our society to respond to major emergencies depends on a number of factors including adequate planning, available equipment and appropriate organisation of rescue forces and their command and control structures. Ultimately, the outcome of a rescue operation is determined by the ability of the personnel to master a dynamically unfolding situation by utilising the resources at hand. To establish, maintain and develop this ability, throughout a rescue organisation, it is vital to provide efficient and recurrent training at individual, team and taskforce level. In this paper we concentrate on mission training, where several rescue teams, co-ordinated by a common commander and staff, respond to a fictitious emergency based on a selected training scenario. We identify the different phases of an emergency response exercise and investigate how a geographical information system can support scenario selection, scenario tuning, data validation, simulation and analysis before, during and after an exercise. We relate gegraphical instrumentation systems to an existing mission training instrumentation system in an overview of their ability to efficiently support the different phases of a mission training exercise. We argue that they contribute in different ways. Generally, geographical information systems support the planning phase, including exercise planning and scenario generation, and post-mission analysis, including generation of alternative tactical solutions and plan modification based on lessons learned during the exercise. Conversely, a mission training instrumentation system typically supports simulation, data collection and presentation during and after an exercise. We conclude that, geographical information systems have an important role to play in mission training exercises. However, it remains an open issue how to best benefit from the support provided by geographical information systems and mission training instrumentation systems, respectively.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182