Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Large eddy simulation of supersonic base flow.

Large eddy simulation of supersonic base flow. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fureby Christer, Nilsson Yngve, Andersson Kurt
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-15
Rapportnummer: (FOA-R--99-01043-310)
Sammanfattning Separation vid basen på aerodynamiska farkoster som missiler, raketer och projektiler ger upphov till en recirkulationszon med låg hastighet nedströms basen. Trycket i den här regionen är i allmänhet betydligt lägre än friströmstrycket, vilket ger ett basmotstånd som ofta utgör huvuddelen av det totala aerodynamiska motståndet. En ökad förståelse för axisymmetriska basflöden kan ge möjligheter att kontrollera interaktioner i den basnära strömningen så att basmotståndet kan minskas samtidigt som farkoststabilitet och -kontroll samt total prestanda kan förbättras. Möjligheten att simulera strömningen i basregionen så exakt som möjligt är därför av stor betydelse. I den här studien har en beräkningsmetod baserad på storvirvelsimulering (LES) utvecklats för att prediktera strömningen kring axisymmetriska aerodynamiska farkoster. Vi har särskilt fokuserat på turbulent transoniskt basflöde över en cylindrisk akterdel, med och utan basflöde, vilket motsvarar laboratorieexperiment som kan användas för direkt jämförelse med experimentella data. Olika subgridmodeller och rumsliga upplösningar har undersökts för ett fall utan basflöde, medan ytterligare simuleringar med basflöde har utförts med den bästa subgridmodellen. Detaljerade första och andra ordningens statistiska moment presenteras och jämförs med experimentella data. I allmänhet erhålls kvalitativt god överensstämmelse medan god kvantitativ överensstämmelse endast erhålls för första ordningens statiska moment, med undantag av den basnära vakregionen där både god kvalitativ och kvantitativ överensstämmelse uppnås.
Abstract Flow separation at the base of aerodynamic vehicles such as missiles, rockets and projectiles leads to the formation of a low-speed recirculation zone near the base. The pressure in this region is generally significantly lower than the freestream pressure, causing base drag which often is the dominant part of the total drag. The practical importance of increasing the understanding of axisymmetric base flows is the possibility of controlling the near-wake flow interactions so that base drag can be reduced at the same time as vehicle stability, control and overall performance can be enhanced. The ability to simulate the base region flow field as accurately as possible is therefore of major concern. In this study a computational capability based on a Large Eddy Simulation (LES) approach has been developed for predicting the flow around axisymmetric aerodynamic vehicles. In particular we have focused on turbulent supersonic base flow over a cylindrical afterbody, with and without base bleed, corresponding to laboratory experiments as to allow direct comparison with measurement data. Different subgrid models and spatial resolutions have been investigated for a case with zero base bleed, whilst further simulations with base bleed have been undertaken with the best performing subgrid model. Details of first and second order statistical quantities are presented and compared with experimental data. In general, good qualitative agreement is found whilst only good quantitative agreement is reached for the first order statistical moments, with the exception of the near wake region in which both good qualitative and quantitative agreement is achieved.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182