Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Sabotage- och terroristhot mot anläggningar och installationer inom det civila försvaret.

Sabotage- och terroristhot mot anläggningar och installationer inom det civila försvaret. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lindqvist Stig, Magnusson Johan, Laine Leo
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-05-21
Rapportnummer: (FOA-R--99-01048-240)
Nyckelord Sabotage, terrorism, civilt försvar, anläggningar, installationer, sabotage, terrorism, civilian defence, buildings, hardened structures, installations
Sammanfattning Rapportens huvudresultat är utarbetandet av ett förslag till en värderingsmodell för att kunna bedöma vilket skydd mot sabotage och terrorism som finns, respektive önskas, vid olika typer av objekt (anläggningar). Rapporten innehåller också en bedömning av vilka typer av sabotage- och terroristhandlingar som för närvarnade kan ses som ett hot mot det civila försvarets anläggningar och installationer. Det framtagna förslaget till värderingsmodell har prövats för ett antal funktioners anläggningar. dessa är: Funktion.............................Anläggning vid............................ Civil ledning........................Länsstyrelsen i Stockholms län............ .....................................Sigtuna kommun............................ Befolkningsskydd och räddningstjänst.Räddningscentralen i Stockholm............ Hälso- och sjukvård..................Akademiska sjukhuset i Uppsala............ Livsmedelsförsörjning................Norsborgs vattenverk ..................... Ordning och Säkerhet.................Polismyndigheten i Stockholms län......... Resultat från de prövade anläggningarna redovisas i en hemlig bilaga (FOA RH-99 -00413-240-SE). Den slutsats som kan dras är att det framtagna förslaget fungerar väl. För att komma fram till en modell som kan ligga till grund för en nationell inventering och bedömning av skyddsstatusen hos de prioriterade funktionerna inom det civila försvaret fordras dock en utvidgad prövning av modellens användbarhet mot ett bredare "sortiment" av anläggningar och med en större geografisk spridning.
Abstract The main result of the study is a proposal to a model in order to be able to see which protection against sabotage and terrorism that exists or is aimed at for different types of objects (buildings and hardened structures) for the civilian defence. The report also estimates which types of sabotage and/or terrorism that can be a threat to the civilian defence. The model has been tested for a number of objects - these are: Function..................................Objects at........................... Civilian management.......................Stockholm County Administrative Board ..........................................Sigtuna municipality................. Protection of the public and..............The rescue centre in Stockholm....... the rescue service............................................................. Medical treatment.........................The Academic Hospital in Uppsala..... Order and Security........................The police department in the County of ......................................... Stockholm............................ The results from the tests are documented in a classified appendix (FOA-RH-99-00413-240-SE). The conclusion of the study is that the model is working well, but it has to be a lot of more objects tested all over the country before it can be used for a national inventory and estimate of the wanted protection against sabotage and terrorism for the buildings and hardened structures of the civilian defence.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182