Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Infrastrukturens sårbarhet med avseende på logiska, IT-relaterade hot.

Infrastrukturens sårbarhet med avseende på logiska, IT-relaterade hot. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Mittermaier Eva, Westrin Peter
Ort: Stockholm
Sidor: 100
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-05-06
Rapportnummer: (FOA-R--99-01052-240)
Nyckelord informationskrigföring, informationsteknik, hot, sårbarhet, infrastruktur, metod, information warfare, information technology, threat, vulnerability, infrastructure, method, 12
Sammanfattning ÖCB lämnade 1998 två uppdrag åt FOA, "Infrastrukturens sårbarhet med avseende på informationskrigföring, fas 1" samt "Studier av informationskrigföring". Avsikten med uppdragen är att bygga upp en förståelse för området, att uppnå en ökad metodinsikt när det gäller att studera IT-relaterade hot samt att bidra till en kompetensutveckling i de organisationer som görs delaktiga i arbetet. Projekten avses komplettera varandra då det förstnämnda är av praktisk och det sistnämnda av teoretisk karaktär. Projektet "Infrastrukturens sårbarhet med avseende på informationskrigföring, fas 1" som redovisas i föreliggande rapport, syftar till att förbereda fas II, dvs. genomförande av konkret inriktade sårbarhetsstudier avseende informationskrigförings- och IT-relaterade hot mot infrastruktursystem. Föreliggande rapport redovisar den genomgång projektgruppen gjort av tidigare FOA-studier avseende sårbarheter i tekniska infrastrukturer med fokus på el- och telesystemen. Syftet har varit att relatera informationskrigförings- och IT-relaterade hot till de tidigare studerade typerna av hot bl.a. med avseende på använda metoder för underlagsinhämtning och analys. Vidare redovisas diskussioner med ett urval aktörer i syfte att undersöka möjligheterna till att genomföra konkreta sårbarhetsstudier samt några slutsatser från motsvarande sårbarhetsstudier i USA. Slutligen lämnas förslag till fortsatt arbete.
Abstract In the area of Information Warfare (IW) and IT-related threats, ÖCB has commissioned FOA two projects entitled "Critical infrastructure vulnerability and IW, phase 1" and "IW Studies". The purpose of the projects is to reach a better understanding of the area, an increased knowledge of methods useful in studying the area, an increased competence within the organisations involved. The projects complement each other, the first one being more practical and the second more theoretical. The project "Critical infrastructure vulnerability and IW, phase 1", presented in this report, aims at preparing for the actual vulnerability studies (phase II) regarding IW and IT-related threats against critical infrastructure systems. This report comments the review made in the project of previous FOA-studies in the area of technical infrastructure vulnerability in the electricity and telecommunication systems. The review was made in order to relate IW and IT-related threats to previously studied threats (in respect of i.e. methods used for data collection and analysis). The report also presents comments from discussions with some of the concerned actors on the matter of performing studies on IT-related threats, as well as a few examples from similar work being done in the USA. Finally some proposals for future work are submitted.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182