Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Hur svåra störningar i den tekniska infrastrukturen kan påverka betalningsförmedlingen.

Hur svåra störningar i den tekniska infrastrukturen kan påverka betalningsförmedlingen. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hedvall Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-04
Rapportnummer: (FOA-R--99-01053-170)
Nyckelord betalningssystem, samhällsekonomi, payment system, economics, 11
Sammanfattning År 1998 fick FOA i uppdrag att undersöka hur störningar i den tekniska infrastrukturen kan påverka betalningsförmedlingen så att svåra påfrestningar uppstår. Denna underlagsrapport syftar till att försöka identifiera svaga länkar i den ekonomiska betalningsförmedlingen. I rapporten beskrivs ett datorhaveri i en bank, förklaras hur betalningar förmedlas samt diskuteras hur ett avbrott i betalningsförmedlingen kan få effekter på samhällsekonomin. Det är i perioden mellan leverans av en produkt och dess betalning som en av de stora riskerna för förluster finns. Betalningsförmedling omfattar allt fler aktörer som dels opererar vid olika tidpunkter, dels är mycket beroende av varandra. Allt fler betalningar avvecklas i realtid vilket gör betalningsförmedling allt riskfriare. Att allt fler, sinsemellan beroende aktörer, överför betalningar utgör en risk för att en konkurs i ett institut fortplantar sig till andra institut. En liknande risk är den växande handeln med riskinstrument som äger rumm mellan banker. Tendenserna är således motstridiga. Vad gäller betalningar till och från utlandet är dessa att likna vid reglersystem - ingen överföring av tillgångar görs. Något som bör beaktas vid analyser av störningar på betalningsförmedling. Mot denna bakgrund föreslås att framtida forskning om hur störningar i den tekniska infrastrukturen påverkar betalningsförmedlingen så att svåra påfrestningar uppstår inriktas mot att * studera betalningsproblem för olika slags finansverksamhet för att utröna var effekterna teknisk störning kan bli mest kritiska * i detalj studera vilka överföringar som måste göras för att utföra en viss slags betalning.
Abstract In 1998 FOA was commissioned to study disruptions in the payment system. This paper is aiming at suggesting factors vulnerable to disruptions. The economic consequences of a computer system in a bank as well as the transfer of payments are described. The effects of a payment system break down on the national economy are also discussed. One conclusion is that the defaultrisk is likely to appear in the period between the delivery of a product and its payment. This risk is mitigated by a real-time gross settlement system but is increased by the specialisation of the services offered by the financial markets. The havoc of one actor could result in havocs of dependent actors. The increased trade in derivates between banks is considered as another risk to be studied.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182