Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Assignment as a guest researcher at the U.S. Army Research Laboratory during four months in 1998.

Assignment as a guest researcher at the U.S. Army Research Laboratory during four months in 1998. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergman Ola
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-13
Rapportnummer: (FOA-R--99-01054-310)
Nyckelord Gästforskare, sårbarhetsmodellering, ballistiska försök, attackhelikopter, Computer Man
Sammanfattning Författaren har under fyra månader 1998 varit placerad som gästforskare vid Survivability/ Lethality Analysis Directorate (SLAD), vilket är en avdelning av U.S. Army Research Laboratory (ARL) i Maryland, USA. Målen med uppdraget som gästforskare var att studera metoder för sårbarhetsvärdering av attackhelikoptrar samt undersöka framtida samarbetsmöjligheter mellan FOA och ARL/SLAD rörande olika måltypers sårbarhet för vapenverkan. Det huvudsakliga arbetsuppdrag som erhölls vid ARL var att genomföra en analytisk studie av den ballistiska sårbarheten hos stjärtrotorns drivaxelsystem i en attackhelikopter. Den här studien innefattade att utveckla skadeanalysmodeller och applicera dessa för att värdera verkan av pansarbrytande projektilers anslag i olika målkomponenter. I samband med den analytiska studien genomförde ARL ballistiska sårbarhetsförsök med den aktuella helikoptern. Tillfälle gavs även att studera ComputerMan, vilket är en datormodell som används för att analysera projektil- och splitterträffar på människan. Några idéer angående framtida samarbetsprojekt mellan FOA och ARL/SLAD inom området ballistisk sårbarhetsmodellering presenteras. Sårbarhetsstudier av moderna attackhelikoptersystem är för närvarande av stort intresse för FOA och den svenska Försvarsmakten.
Abstract During four months in 1998, the author was positioned as a guest researcher at the Survivability/Lethality Analysis Directorate (SLAD) of the U.S. Army Research Laboratory (ARL) in Maryland, U.S.A.. The objectives of this assignment was to study methodologies for vulnerability assessments of attack helicopters and investigate future collaboration possibilities between FOA and ARL/SLAD regarding the vulnerability of targets to weapons effects. The main work assignment given at ARL was to perform an analytical study of the ballistic vulnerability of an attack helicopter tail rotor drive train system. This study involved developing damage analysis models and applying them to assess the effects of small-caliber armor-piercing projectile impacts on various targets components. In conjunction with the analytical study, live fire ballistic vulnerability tests were executed on the helicopter by ARL. An opportunity was also given to study ComputerMan, which is a computer model designed for analyses of projectile and fragment impacts on humans. Some objective ideas for future FOA - ARL/SLAD collaboration projects within the area of ballistic vulnerability modeling are presented. Vulnerability studies of modern attack helicopter systems are currently of great interest to FOA and the Swedish Armed Forces.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182