Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The Baltic Sea dimension in the relations between Russia and Europe.

The Baltic Sea dimension in the relations between Russia and Europe. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Moshes Arkady
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-07-18
Rapportnummer: (FOA-R--99-01055-180)
Nyckelord Ryssland, östersjöregionen, baltstatrna, säkerhet, ekonomiskt samarbete, dalog, medborgarskap, Russia, Baltic Sea region, Baltic states, security, economic coperation, dialogue, citizenship, 13
Sammanfattning Författaren analyserar först den kvantitativa sidan av Rysslands relationer med östersjöstaterna - personliga kontakter, ekonomiskt samarbete, interregionala band och dialog på toppnivå - varav han drar slutsatsen att Ryssland alltmer blir en del av regionen och att regionens betydelse för Ryssland ökar. Rapporten granskar därefter utvecklingen av säkerhetsrelationen genom att presentera och analysera nya aspekter i den ryska politiken inom regionen, nämligen den fortsatta militära styrkereduktionen, initiativ för att bygga ömsesidigt förtroende och säkerhet, erbjudandena om säkerhetsgarantier till de baltiska staterna, och Rysslands motstånd till en NATO-utvidgning i området. Slutligen undersöks Rysslands förbindelser med de tre baltiska staterna land för land, särskilt med hänsyn till de ekonomiska relationerna och frågan om medborgarskap för de rysktalande i Lettland och Estland. Författaren konkluderar att åtskilliga problem kvarstår i förhållandet mellan Ryssland och östersjöstaterna, men samarbetet utvecklas trots detta. Effekterna av augustikrisen 1998 i Ryssland kan försinka processen men knappast stoppa den.
Abstract The author first analyses the quantitative side of Russian relations with the Baltic Sea states - people-to-people contacts, economic cooperation, inter-regional ties and top-level dialogue - concluding that Russia is part of the region and that the importance of the region The paper then examines the development of the security increasingly becoming to Russia is growing. relationship by presenting and scrutinising new aspects of Russian policy in the region, namely the continuing military force reductions, initiatives on confidence- and security building, the offers of security guarantees to the Baltic states, and Russia´s opposition to NATO enlargement in the Baltic region. Finally Russia´s relations with the three Baltic states is investigated country by country, particularly with regard to the economic relations and the question of citizenship for Russian speakers in Latvia and Estonia. The author concludes that there remain several problems in the relationship between Russia and the Baltic Sea states, but cooperation develops nevertheless. The effects of the August 1998 crisis in Russia may slow down the process but not stop it.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182