Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

En jämförande studie av militär och civil ledning inom totalförsvaret.

En jämförande studie av militär och civil ledning inom totalförsvaret. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Larsson Per
Ort: Stockholm
Sidor: 66
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-13
Rapportnummer: (FOA-R--99-01056-505)
Nyckelord ledning, samordning, ansvar, styrmedel, doktrin, organisation, hierarki, ledningskedja, beredskapsnivåer, totalförsvar, militära försvaret, språkbruk, nätverk, command and control, co-ordination, authority, steering measure, doctrine, hierarchy, chain of command, total defence, level of preparedness, military defence, civil defence, network, 14
Sammanfattning I rapporten presenteras en jämförande studie av ledningsförhållandena inom totalförsvarets militära respektive civila del (den militära delen avgränsad till försvarsmakten). Syftet med studien är att belysa viktiga principiella skillnader ifråga om ledning och samordning av det militära respektive civila försvaret. Skillnader som vid militär-civil samverkan kan leda till missförstånd eller till att önskvärda åtgärder försenas eller helt uteblir. Till grund för jämförelsen av nämnda ledningsförhållanden ligger en generell modell för ledningsförmåga. På basis av jämförelsen framhålls att de militära och civila ledningsförhållandena i grunden är olika. De skiljer sig bland annat åt i följande avseende. För det första, det militära försvarets doktrin tar sin utgångspunkt i krigets krav medan det civila försvarets doktrin tar sin utgångspunkt i fredsamhällets krav på demokrati, rättssäkerhet och marknadsekonomi. För det andra, det militära försvarets dominerande styrningsprincip är "ledning" medan det civila försvarets är "samordning". För det tredje, det militära försvaret (Försvarsmakten) är en statlig organisation medan det civila försvaret är en övergripande samhällsverksamhet med aktörer från stat, kommun, näringsliv m.m. för det fjärde, det militära försvarets organisationskultur har karaktären av "handlingskultur medan organisationskulturen inom det civila försvaret (offentlig sektor) mer har karaktären av "förhandlingskultur".
Abstract The report presents a comparative study of military and civil command and control in the Swedish (total) defence. The aim of the study is to identify and highlight differences in methods and preconditions for command and control in the military and the civil defence. Differences that in cases of military-civil co-operation can lead to misunderstandings or that intended measures will not be implemented. The comparison is based on a basic model for command and control developed at FOA. The results of the comparison shows that the methods and preconditions for command and control in the military and the civil defence basically are very different. They differ for example in the following aspects. First of all, the doctrine for the military defence takes it point of departure in the demands of the war in contrast to the doctrine for the civil defence which takes it point of departure in the peacetime societies demands for democracy, legal security and market economy. Secondly, the predominant steering principle for the military defence is command and control by "order" in contrast to the civil defence which predominant steering principle is command and control by "co-operation and co-ordination". Thirdly, the military defence, e.g. armed forces, is a coherent governmental organisation in contrast to the civil defence which is a extensive societal activity, including a variety of actors from the governmental, the municipal and the private sector.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182