Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A comparison between the impact of different interfering signals on an MSK receiver.

A comparison between the impact of different interfering signals on an MSK receiver. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wiklundh Kia
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-03-30
Rapportnummer: (FOA-R--99-01065-504)
Nyckelord MSK, pulse modulated noise, continuous sine wave, cochannel interference, parallel MSK-type receiver, Gaussian approximation, electromagnetic interference, pulsmodulerat brus, kontinuerlig sinussignal, parallel MSK-mottagare, gaussapproximation, elektromagnetisk störning, E7011, 72
Sammanfattning Ett radiosystem som placeras i närheten av andra sändare eller elektriska utrustningar kommer att utsättas för elektromagnetisk emission från dessa, vilket kan leda till försämrad prestanda. Traditionellt har dessa oavsiktliga störande signaler antingen försummats eller approximerats med additivt vitt Gaussiskt brus då systemets prestanda har analyserats. Konsekvenserna av att approximera interfererande signaler med Gaussprocesser är dåligt dokumenterade, varför det finns behov av att undersöka approximationen för några relevanta störsignaltyper. Approximationen studeras för ett radiosystem som utnyttjar minimum shift keying (MSK) modulation och en parallell MSK-mottagare. Bitfelssannolikheten beräknas då systemet utsätts för en interfererande signal och termiskt brus. Jämförelser görs sedan mellan bitfelshalten då systemet störs av (i) additivt vitt Gaussiskt brus, (ii) en interfererande MSK-signal, (iii) en kontinuerlig sinusvåg, (iv) en pulsmodulerad sinussignal och (v) pulsmodulerat additivt vitt Gaussiskt brus. Det visas att prestandaförsämringen påverkas mycket av signaltypen hos den störande signalen och att det därför är missvisande att bara ha uppgifter om signalens störeffekt vid ingången till radiomottagaren. I vissa fall fungerar det bra att approximera en interfererande MSK-signal och en kontinuerlig sinussignal med additivt vitt Gaussiskt brus med samma effekt. För pulsmodulerat brus däremot håller inte approximationen, om inte arbetsfaktorn är stor. Endast information om den interfererande signalens medeleffekt är inte tillräcklig då felsannolikheten ska uppskattas.
Abstract When a radio system is located in the vicinity of other transmitters of electrical equipment, the radio system can suffer a performance degradation, due to the interfering equipment. Traditionally, these unintentional interfering signals have been either neglected or approximated as additive white Gaussian noise, when the performance of the system has been analysed. The consequences of approximating interfering signals as Gaussian processes are not very well documented, why there is a need to investigate this approximation for some relevant interfering signal types. This approximation is investigated for a radio system using minimum shift keying (MSK) modulation on a Gaussian channel and the receiver consists of a parallel MSK-type receiver. The bit error probability (BEP) is calculated, when the system is exposed to an interfering signal and thermal noise. Comparisons are then made between the BEP, due to (i) additive white Gaussian noise, (ii) an interfering MSK signal, (iii) a continuous sine wave, (iv) a pulse modulated continuous wave and (v) pulse modulated additive white Gaussian noise. It is stated that the performance degradation is highly dependent on the signal type of the interfering signal and that it is therefore misleading to only consider the interference power at the input of the radio receiver. It is in certain cases appropriate to approximate an interfering MSK signal and a continuous sine wave with additive white Gaussian noise with equal average power. When evaluating pulse modulated noise, on the contrary, the approximation does not work, except for very large pulse duty factors. That is, only information about the average power of the interfering signal is not enough when predicting the error probability.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182