Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Elektrooptisk minspaning 1994-1998.

Elektrooptisk minspaning 1994-1998. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Georgson Mikael, Sjökvist Stefan, Uppsäll Magnus, Pettersson Lars, Christiansen Anna-Lena, Ringberg Stefan
Ort: Linköping
Sidor: 27
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-09
Rapportnummer: (FOA-R--99-01076-310)
Nyckelord IR, minor, mindetektering, termodynamisk modellering, mine, termodynamic modelling, mine detection, E3022, 32, 34, 33
Sammanfattning Inom ramen för försvarsmaktens minspaningsprojekt som drivs på FOA har sedan 1994 en grupp varit engagerad i elektrooptisk minspaning. Under den första tiden var arbetet inriktat på införskaffning av erforderlig utrustning. I detta ingår IR-kameror, kamera för synligt och när-IR, väderstation för insamling av relevanta väderdata, testlandskap för inom- och utomhusförsök för att möjliggöra mätningar under kontrollerade förhållanden, simuleringsverktyg för att kunna särskilja inverkan av olika fysikaliska storheter. En numerisk modell för prediktering av termiska kontraster har utvecklats och visar god överenstämmelse med gjorda mätningar både vad gäller temperaturnivåer och variationer som funktion av tiden. Modellen har också använts för att förklara registrerade kontrastvariationer vid utomhusförsök. Utomhusmätningar har företagits i flera olika terrängtyper, sand, grusväg och gräs. Resultaten visar att det är möjligt att upptäcka nedgrävda minor i de nämnda terrängtyperna, i grusväg på djup ner till 20 cm. Dessutom har ytlagda minor i gräs pekats ut. I samtliga fall har utpekning skett med bildbehandlingsrutiner. Mina nedgrävd i sand visar kontrast mot bakgrunden under större delen av dygnet vid gynnsamma väderleksförhållanden. Under arbetets gång har diskussioner med andra institutioner och företag förts angående problem rörande minletning. Kontakter har tagits med såväl svenska som utländska forskningsgrupper.
Abstract Electromagnetic mine reconnaissance has been a part of the mine detection program since 1994. The initial work was focused on purchase of equipment and design of test beds. The equipment consists of infrared cameras, camera for visible and near infrared, weather station for collection of weather data, simulation software to study the influence of different parameters and testbeds for outdoor and indoor measurements in controlled environments. A numerical model for prediction of thermal contrasts has been developed. The simulations show good agreement with measurements with respect to temperature levels and variation in temperature as a function of time. The model has been used to explain long term variations in thermal contrast. Outdoor measurements have been made in different environments. Measurements on real mines in gravel road show that it is possible to detect buried mines at a depth of 20 cm. Measurements in the outdoor test beds indicate that there is a thermal contrast for almost 24 h in favourable conditions for buried objects. Image processing makes it possible to point out the locations of the objects in gravel road and sand. Surface laid mines and buried objects in grass are also detected using image processing. Discussions with research institutes and companies concerning mine detection problems have been held from the beginning of the project, involving national and international research groups.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182