Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Geoakustiska data och beräkning av sonarprestanda.

Geoakustiska data och beräkning av sonarprestanda. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergstrand Sten
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-22
Rapportnummer: (FOA-R--99-01078-409)
Nyckelord Bottenparametrar, hydroakustik, maringeologi, sedimentdata, detektionsavstånd, utbredningsdämpning, bottom parameters, hydroacoustics, marine geology, sediment data, detection ranges, propagation loss
Sammanfattning Sedimentdatabasen för det hydroakustiska informationssystemet, HAIS, sedimentdatabas är utformad för att ge indata till vågutbredningsberäkningar i svenska farvatten. Rapporten redovisar en överblick för hur mycket en ändring av sedimentens tjocklek-, hastighet-, densitet- och dämpningsparametrar kan påverka ljudutbredningsförlusterna i en simulerad grund vattenmiljö. Med en karta över Östersjön och Bottenhavet åskådliggör rapporten nylevererade datafiler med sedimentdata till HAIS. De levererade filernas innehåll är dock otillräckligt och felaktigt och bör därför ändras. Filerna bör anpassas till sonarterminologi genom att dela in HAIS bottenprovinser efter akustiska parametrar i stället för geologiska. Filernas uppbyggnad baserar sig på en geologisk modell med två berglager och tillåter bara ett lager sediment. En modell med berggrund i understa lagret och två lager sediment ovanpå föreslås för att utnyttja systemets möjligheter. Genom att förfina provinsnamnens uppbyggnad kan en användare också få mer information som är till nytta vid användandet av HAIS. Olika förslag lämnas, som går ut på att antingen göra sedimentindelningen finare eller att låta tjockleken på mellanlagret i en trelagersmodell synas i provinsnamnet.
Abstract The sediment database in the hydroacoustic information system, HAIS, is designed to support wave propagation calculations in Swedish waters. This report gives an overview of how a change in sediment thickness, velocity, density and attenuation parameters can affect sound transmission loss in a simulated shallow water environment. With a map over the Baltic Sea the report display recently delivered datafiles with sediment data for HAIS. The contents of the delivered files are found to be insufficient and erroneous. The files should be adapted to sonar terminology by dividing the HAIS sediment provinces according to acoustic parameters instead of geologic. The file structure is based on a geologic model with two bedrock layers and allows only one sediment layer. A model with bedrock in the lowest layer and two sediment layers on top to exploit the system features is suggested. By refining the province names, a user could get more information when using HAIS. Different ways are suggested which are based on either a more diverse sediment classification or by letting the thickness of the middle layer be shown in the province name of the three-layer model.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182