Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kaliumföreningar som tillsats för att erhålla krut med elektriskt ledande reaktionsprodukter - tillverkning och termokemiska beräkningar.

Kaliumföreningar som tillsats för att erhålla krut med elektriskt ledande reaktionsprodukter - tillverkning och termokemiska beräkningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sanden Roland, Andreasson Sten
Ort: Stockholm
Sidor: 26
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-23
Rapportnummer: (FOA-R--99-01084-310,612)
Nyckelord Kanonkrut, raketkrut, elektrisk konduktivitet, ETK, MHD-generator, kaliumföreningar, gun propellant, rocket propellant, electric condictivity, ETC, MHD-generator, potassium additives, KDN, preparation, thermochemical equilibrium calculations, KDN, tillverkning, termokemiska jämviktsberäkningar
Sammanfattning Rapporten är ett led i arbetet med att framställa krut med en högre grad av elektrisk ledningsförmåga i flamma och reaktionsprodukter. Detta är av intresse inom områden som behandlar växelverkan mellan förbränningsförlopp och elektromagnetisk energi, t ex ETK (elektrotermisk-kemisk utskjutningsteknik för kanoner) och MHD-(magnetohydrodynamisk) generator. Genom tillsatser av lättjoniserade alkalimetaller, liksom frånvaro av halogener, ökar mängden fria elektroner i reaktionsprodukterna och därmed den elektriska ledningsförmågan. Föreliggande rapport behandlar dels tillverkning i laboratorieskala av krut innehållande kaliumdinitramid (KDN), dels termokemiska beräkningar på krut med tillsatser av KDN, KNO3, KCl, HMX och aluminium. De krut som framställts hade KDN som oxidationsmedel och bindemedelsdelen baserad på någon av polymererna HTPB, GAP och polynimmo. Kruten visade sig ha låg slagkänslighet och hög termisk stabilitet. De GAP-baserade kruten var lättare att initiera och brann jämnare vid atmosfärstryck än de HTPB- och polynimmo-baserade. De krut som hade höga halter av KDN var sega och svårgjutna före härdning och härdade dessutom ofullständigt. Termokemiska beräkningar på olika typer av krut visar att elektronhalten i reaktionsprodukterna kan höjas högst betydligt, av storleksordningen 10(4 i övre index) gånger, genom tillsats av KDN eller andra kaliumföreningar. KDN är dock ett mindre effektivt oxidationsmedel än ammoniumperklorat eller nitroglycerin och ger därför krut med lägre prestanda. Elektronhalten höjs dock avsevärt redan vid små kaliumtillskott, av storleksordningen procent, varvid prestanda endast påverkas obetydligt. Om även aluminium tillsätts kan prestandaminskningen kompenseras och elektronhalten höjs ytterligare.
Abstract This report is part of a work on preparing solid propellants with higher electric conductivity in the flame and the reaction products. This is of special interest in fields concerning combustion and electric energy interaction, e.g. ETC (electrothermal-chemical gun launch techniques) and MHD (magnetohydrodynamic) generators. By adding easily ionized alkali metals and avoiding halogens, the density of free electrons in the reactions products, and as a result the electric conductivity, is increased. The first part of the present report describes laboratory scale preparation of propellants containing potassium dinitramide (KDN), while the second part treats thermochemical calculations on propellant compositions with KDN, KNO3, KCl, HMX and aluminum additives. The propellants that were prepared and tested all had KDN as the oxidizer, while the binders were based on the polymers HTPB, GAP and polynimmo. These propellants show low impact sensitivity and high thermal stability. The propellants based on GAP were easier to initiate and burned steadier at ambient pressure than those based on HTPB and polynimmo. However, the propellants with high KDN contents gave processing problems such as high viscosity and poor curing. Thermochemical calculations for various propellants show that the electron density of the reaction products can be considerably increased, on the order of 10 4 times, by addition of KDN or other potassium compounds. KDN, however, is a less efficient oxidizer than ammonium perchlorate or nitro-glycerine and hence makes lower performance propellant. Even small amounts of potassium additives, on the order of percent, can substantially increase the electron density. If aluminum is also added, the performance reduction can be compensated and the electron density of the reaction products is even further increased.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182