Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ryssland och hotet om kärnvapenspridning. En studie av spridningshotet, den internationella ickespridningsregimen och arbetet med att förhindra nukleär spridning från Ryssland.

Ryssland och hotet om kärnvapenspridning. En studie av spridningshotet, den internationella ickespridningsregimen och arbetet med att förhindra nukleär spridning från Ryssland. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bengtsson Martin
Ort: Stockholm
Sidor: 91
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-04-16
Rapportnummer: (FOA-R--99-01088-170)
Nyckelord Ryssland, massförstörelsevapen, kärnvapen, nukleärt läckage, kärnvapenspridning, export av klyvbart material, smuggling, Russia, weapon of mass destruction, nuclear weapons, nuclear leakage, proliferation, export of nuclear material, 13
Sammanfattning Det nukleära spridningshotet från Ryssland är inte fullt så allvarligt som ibland görs gällande, men förtjänar - p g a hotets allvarliga karaktär och som en följd av kända incidenter - att tas på stort allvar. Den grundläggande drivkraften bakom det ryska spridningshotet är landets socioekonomiska problem som ger såväl myndigheter som företag, institut och enskilda individer incitament att ägna sig åt otillåtna eller otillbörliga verksamheter. Den ryska ledningen delar i allt väsentligt västvärldens intresse att motverka s k nukleärt läckage - dvs smuggling av nukleärt relevanta substanser, teknologi m m - men saknar i viss utsträckning förmågan, varför en rad västfinansierade åtgärdsprogram initierats som bl a möjliggör samarbete kring att förbättra säkerheten vid kärnvapenarsenaler och anläggningar där klyvbart material hanteras. Mycket återstår emellertid att göra innan en tillräcklig säkerhetsnivå kan sägas vara nådd, bl a måste insiderhotet och hotet om kunskapsöverföring ägnas mer uppmärksamhet. I skarp kontrast till den rådande samsynen kring behovet av att förhindra nukleärt läckage, finns dock klara skillnader mellan ryska och västliga intressen och ståndpunkter avseende Rysslands legala civila nukleära export, varför ytterligare exportkontroverser är att vänta framöver. Såväl icke-spridningsregimen som den globala kärnvapenpolitiska utvecklingen står inför en rad nya, ofta interdependenta utmaningar - Indien, Pakistan, NPT 2000, Irak CTBT, ABM etc. I dessa sammanhang är Ryssland en viktig aktör och hur dessa frågor hanteras kommer att få stor betydelse för såväl det internationella som det Rysslandsspecifika icke-spridningsarbetet.
Abstract The threat of nuclear proliferation from Russia is not as bad as sometimes projected, but still deserves to be taken most seriously. The main driving force behind this supply-side threat is Russia´s socioeconomic problems that create incentives for authorities and companies as well as institutes and individuals to engage in illicit activities. The Russian leadership shares the West´s interest in preventing nuclear leakage, but lacks the ability to do so effectively. Therefore a number of western financed cooperative initiatives have been launched that increase the security of e.g. Russia´s nuclear arsenals and fissile material, but much remains to be done. Two important problems are the threat posed by insiders at various facilities and the often underestimated threat of brain-drain. However, in contrast to the common interest regarding leakage prevention, the Russian view of its own civilian nuclear export differs dramatically from the views held by most western states, and more controversies over Russian nuclear exports are to be expected in the coming years. Today both the international non-proliferation regime and the global political situation regarding nuclear arms face new, often interdependent challenges - India, Pakistan, NPT 2000, VTBT, ABM etc. In this context Russia must be recognized as an important player, and how these issues are handled will have great implications for the future non-proliferation efforts both internationally scene and in Russia. However, in contrast to the common interest regarding leakage prevention, the Russian view of its own civilian nuclear export differs dramatically from the views held by most western states, and more controversies over Russian nuclear exports are to be expected in the coming years. Today both the international non-proliferation regime and the global political situation regarding nuclear arms face new, often interdependent challenges - India, Pakistan, NPT 2000, VTBT, ABM etc. In this context Russia must be recognized as an important player, and how these issues are handled will have great implications for the future non-proliferation efforts both internationally scene and in Russia.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182