Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

At a loss. Russian foreign policy in the 1990s.

At a loss. Russian foreign policy in the 1990s. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Oldberg Ingmar, Jarlsvik Hélen, Norberg Johan, Vendil Carolina
Ort: Stockholm
Sidor: 182
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-05-17
Rapportnummer: (FOA-R--99-01091-180)
Nyckelord Ryssland, utrikespolitik, NATO, utvidgning, baltstaterna, Vitryssland, Ukraina, Kaukasus, Iran, Turkiet, Kina, Japan, Korea, finansintressen, opposition, patriotism, ekonomi, maktkamp, Russia, foreign policy, enlargement, Baltic states, Belarus, Ukraine, Caucasian states, China, financial lobbies, political opposition, economy, power struggle, 13
Sammanfattning Boken analyserar vilken vikt NATO-utvidgningen haft i rysk utrikespolitik jämfört med andra säkerhetspolitiska faktorer, inrikespolitik och ekonomiska behov fram till 1999. Oldbergs första kapitel om politikens utveckling under fyra stadier visar att nationella intressen betonas alltmer, men att den förda politiken ändå blivit mer realistisk i alla geografiska riktningar. Oldbergs andra kapitel om Rysslands relationer med sina nya grannar i väst kommer fram till att NATO-utvidgningen bidragit till ökad dialog med baltiska staterna, nya avtal med Ukraina och integration med Vitryssland, men ekonomiska och politiska intressen var också viktiga. Johan Norberg finner få effekter av NATO-frågan på Rysslands politik mot de kaukasiska staterna, ty dess engagemang i området minskade under denna tid. Nya sympatilinjer mellan staterna bildades, främst beroende på etniska band, gemensamma fiender eller ekonomiska intressen. Helén Jarlsviks kapitel om Östasien spårar vissa effekter av NATO-utvidgningen i Rysslands relationer med Kina, men främst på ett deklaratoriskt plan. Relationernas utveckling förklaras bäst av ekonomiska behov, tryck från den politiska oppositionen och regionala intressen. Carolina Vendils kapitel om påtryckningsgrupper visar, att ekonomiska intressegrupper haft ökande men specifik inverkan. NATO-faktorn kan ha bidragit till att centergrupper blev mer "patriotiska", men detta måste ses i ett vidare, inrikespolitiskt sammanhang. Rysk utrikespolitik slits mellan ambitioner och tillgängliga resurser, mellan Europa och Asien.
Abstract The book analyses the importance of NATO enlargement on Russian foreign policy relative to other security factors, internal political factors and economic gain etc. The first chapter by Oldberg on four stages of policy development finds that "national interests" are increasingly stressed, but that actual policy has become more realistic in all geographic directions, mainly due to economic constraints. Oldberg´s second chapter on Russia´s relations with new Western neighbours investigates to what extent NATO enlargement led to the growing dialogue with the Baltic states, agreements with Ukraine, and integration with Belarus. Johan Norberg detects few effects of NATO enlargement on Russia´s Caucasian policy, since Russian involvement diminished in the region. The information of new "lines of sympathy" was mainly due to ethnic bonds, common enemies or economic needs. Helén Jarlsvik´s chapter on East Asia traces some effects of NATO enlargement on Russian relations with China, but mainly on the declaratory level. Most policy changes in the region are better explained by economic needs, pressure from the political opposition and regional interests. Carolina Vendils chapter on pressure groups concludes that economic lobbies have had a growing, but diverse impact NATO enlargement helped to make the "centrist" opposition climb the "patriotic" bandwagen, but this must also be seen in a wider domestic context. It is concluded that Russian foreign policy is at a loss between ambitions and economic constraints, between Europe and Asia.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182