Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fysisk belastning vid minröjning i Västsahara. Resultat från enkätundersökning och datorsimulering.

Fysisk belastning vid minröjning i Västsahara. Resultat från enkätundersökning och datorsimulering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Danielsson Ulf, Keinänen Juha
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-05-07
Rapportnummer: (FOA-R--99-01100-720)
Nyckelord Simulering, skyddsbeklädnad, klimat, värmebalans, vätskeförlust
Sammanfattning Fysisk belastning vid minröjning i Västsahara under sommarhalvåret 1998 har bedömts utifrån svaren på en enkät och datorsimulering. Minröjarna var i genomsnitt 27 år, vägde 84 kg och var 180 cm långa. De arbetade vanligtvis från omkring kl. 04 till kl. 12 och arbets- och viloperiodernas längd var cirka 50 minuter. Vid extrem värme kortades arbetstiden till 30 minuter och arbetet avslutade kl. 10.30. Vilopauserna togs i luftkonditionerat utrymme. Fältarbetet innebar huvudsakligen knästående minpikning. Utrustningen bestod av underkläder, T-tröja (tunika), lång/kortbyxa, ökenkänga, amröjväst, amröjbyxa, skyddsglasögon och huvudbonad. Vätskebehovet var ungefär 7 liter/dygn och arbetet upplevdes som "ganska lätt" till "något ansträngande" men med inslag av "mycket, mycket ansträngande". Temperaturen upplevdes som "mycket varmt" till "mycket, mycket varmt" men med inslag av högre och lägre skattningar beroende på årstid och tid på dygnet. Komforten upplevdes som "något obehagligt" till "obehagligt". Flera minröjare ansåg att arbetet inte skulle fortsätta vid temperaturer högre än 40-45oC. En spridd åsikt var också att skydden kunde försämra säkerheten på grund av ökad värmebelastning och inskränkning av rörelseförmågan. Datorsimuleringar: Upplevd arbetstyngd och komfort samvarierade väl med den högst uppnådda hjärtfrekvensen respektive procent våt hudyta. Beräknad vätskeförlust stämde också överens med enkätuppgiften men stora variationer kan fås inte minst beroende på klimatet under vilan. Beräkningar visade också att vistelsen i luftkonditionerat utrymme under vilan hade stor betydelse för värmebelastningen under arbetet. Vid fullt solsken och 40-45oC lufttemperatur måste arbetet kortas till 30 minuter med ungefär dubbla vilotiden för att inte värmelagringen skall nå 3-4 kJ/kg, en nivå som kan innebära försämrad säkerhet. Viktigt är också att arbetet görs så fysiskt lätt som möjligt och att vilan sker i stillhet. Men beräkningarna visar också att betydligt längre arbetstider kan tillåtas av värmebelastningsskäl vid halv- eller helmulet väder. Vid klart väder visar simuleringarna att belastningen minskar om skydden tas av men att belastningen därefter ökar om ytterligare lättnader görs i klädseln. Viss fördel kan vinnas om yttermaterialet görs så reflekterande som möjligt.
Abstract Physical load during mine clearance in the summer in Western Sahara has been evaluated from the results of a questionnaire and a computer simulation. The mine clearance personnel were on average 27 years old, and had a weight and height of 84 kg and 180 cm, respectively. Normally their work hours were between 4 A.M. and noon with a work-/rest scheme of about 50/50 minutes. In case of extreme temperatures the work period was shorten to 30 minutes and the siesta started at 10.30 A.M. Rest was taken in an air-conditioned area. The field work consisted mainly of mine podding in a kneeling position and the personnel wore underwear, T-shirt (tunic), trousers (shorts), desert boots, protection vest and trousers, eye protection and a headgear. The water requirement was about 7 litres per day and the rated perceived exertion was between "fairly light" and "somewhat heavy" but "very, very heavy" was also mentioned. Temperature was rated between "very warm" and "very, very warm" but lower as well as higher ratings were given depending on the season and time of the day. Comfort was rated between "slightly uncomfortable" and "uncomfortable". Some individuals expressed the opinion that mine clearance should not continue at temperatures higher than 40-45oC. A fairly common thought was also that the protective garments could be a safety-risk because of raised heat load and reduced range of motion. The computer simulations showed that rated perceived exertion and comfort were related fairly well to peak heart rate and percentage of wet skin surface, respectively. The calculated loss of body water was similar to that suggested in the questionnaire but great deviations can be obtained because of the climate. The simulations showed also that resting in air -conditioned area is of great influence to the heat storage reached during work. In case of clear sky and air temperature between 40 to 45oC the work-period must be shortened to 30 minute and the rest period extended to prevent the heat storage to reach 3-4 kJ/kg, a level that may associate with reduced safety if exceeded. It is very important to keep the work rate low and be still during the rest periods. However, when the sky is overcast considerably longer work periods can be accepted in respect of heat load. If the sky is clear a lower protection level is followed by a reduced heat load, but the load increases if nude skin is exposed to the sun. Some advantage can be gained, however, if the outer material is made as reflective as possible to the solar radiation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182