Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fabry-Perot grating interferometer in polarization-maintaining fiber.

Fabry-Perot grating interferometer in polarization-maintaining fiber. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hamlin Susanne
Ort: Linköping
Sidor: 78
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-02
Rapportnummer: (FOA-R--99-01101-409)
Nyckelord Fabry-Perot grating interferometer, polarization-maintaining fiber, fiber birefringence, polarisationsbevarande fiber, dubbelbrytning, 32, E3026
Sammanfattning Denna rapport beskriver en experimentell undersökning av Fabry-Perot gitter interferometrar i polarisationsbevarande fiber. Interferometerfasen ändras antingen genom töjning av fibern eller svepning av våglängden. Transmissionsegenskaperna som funktion av töjning och våglängd undersöks och jämförs med teoretiska funktioner. Det insända ljusets polarisationsplan roteras och ljuset från interferometern analyseras med avseende på intensitet och polarisation. På grund av dubbelbrytning blir överföringsfunktionen i vanliga singelmodfibrer degenererad, vilket komplicerar fasdemoduleringen. I detta arbete visas att ett sätt att lösa problemet på är att skriva gittren i polarisationsbevarande fiber. Det visas att om linjärpolariserat ljus skickas in i en av den polarisationsbevarande fiberns principaxlar fås en oönskad mod i den andra principalaxeln så stor som 3% av den önskade moden, vilket ger upphov till interferens. I gittren blandas energi från båda moderna vilket resulterar i oönskad interferens. Effekterna av dubbelbrytning och koppling mellan två polarisationsmoder visas. I framtiden kan dessa interferometrar vara en del i komplicerade sensorstrukturer i militära applikationer som övervakning och måligenkänning. Dock kan vidare undersökningar vara av intresse, t ex om båda axlarna i en polarisationsbevarande fiber kan utgöra två simultant använda interferometrar eller om en av axlarna kan användas för demodulering.
Abstract In this work Fabry-Perot grating interferometers in polarization-maintaining fibers are experimentally investigated. The interferometer phase is changed either by stretching the fibers or by scanning the wavelength. The transmission properties as a function of strain and wavelength are measured and compared to theoretical functions. The plane of polarization of the input light is rotated and the output light is anlyzed with respect to intensity and polarization. Due to birefringence, in ordinary single mode fibers the transmission function of the interferometer becomes degenerated which makes phase demodulation complicated. In this report it is shown that one way to solve the problem is to write the gratings in polarization-maintaining (PM) fibers. It is shown that if linearly polarized light is sent into one principal axis of the PM fiber an unwanted mode in the other principal direction as large as 3% of the main mode may appear and give rise to interference. In the gratings, energy from both modes may couple into the other which results in interference. The effects of birefringence and coupling between two polarization modes are illustrated. In the future these interferometers may be part of complicated sensor structures used for military applications such as surveillance and reconnaissance. However, further investigations are of interest, e.g. if both axes of the PM-fiber may be used as two simultaneously operating interferometers or if one axis can be used for demodulation purposes

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182