Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Farligt avfall - några länkar: en förstudie om olycksrisker vid han tering av surt/basiskt avfall, tungmetallhaltigt avfall och lösningsmedelsavfall.

Farligt avfall - några länkar: en förstudie om olycksrisker vid han tering av surt/basiskt avfall, tungmetallhaltigt avfall och lösningsmedelsavfall. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Stenström Maria, Svensson Indra
Ort: Umeå
Sidor: 25
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-11
Rapportnummer: (FOA-R--99-01112-990)
Nyckelord Farligt avfall, risker, tungmetallhaltigt avfall, lösningsmedelsavfall, surt/basiskt avfall, hazardous waste, risks, heavy metal waste, solvent waste, acidic/basic waste, acidic waste, basic waste
Sammanfattning FOA har på uppdrag av SRV genomfört en förstudie kring olycksrisker med farligt avfall. Syftet med studien är att identifiera var i hanteringen av farligt avfall som de största olycksriskerna för människor och miljö kan finnas. Vi har gjort fallstudier av de tre avfallsslagen tungmetallhaltigt avfall, surt/basiskt avfall och lösningsmedelsavfall. Valet av avfallsslag har skett i samråd med SRV. Tungmetallhaltigt avfall och surt/basiskt avfall har i studien behandlats mer ingående och lösningsmedelsavfall mer översiktligt. I studien har vi valt att avgränsa tungmetallhaltigt avfall till sådant som genereras inom ytbehandlingsindustri och verkstadsindustri. Studien är varken hel- eller rikstäckande. Vi har bedömt att den ändå ger tillräckligt underlag för en första bedömning av olycksrisker vid hantering av de utvalda avfallsslagen. Surt/basiskt avfall är frätande och kan ge lokala miljöskador. Tungmetaller är skadliga för alla organismer, men är i metallhydroxiderna bundna och orsakar ingen skada. De stora riskerna är förknippade med hanteringen av lösningsmedelsavfall. Dels finns risk för brand i alla hanteringsled, dels innebär ett utsläpp risk för förgiftning av djur och växtliv. Det finns få slutbehandlare av dessa typer av avfall (bortsett från deponering av metallhydroxider), vilket medför långa transporter. Man kan fråga sig om det farliga avfall som studerats skall ses med andra ögon än vad gäller de insatsvaror som företagen använder. Flera bedömare menar att avfallet är mindre farligt än ursprungskemikalierna. Hanteringen är reglerad i de lagar och förordningar som finns för farligt god och farligt avfall. Slutligen ger vi några förslag till fortsatt arbete kring olycksrisker med farligt avfall.
Abstract On behalf of the Rescue Service Agency, FOA has carried out a pilot study on accidental risks in handling hazardous waste in Sweden. Three different waste products were studied; heavy metals and acidic/basic waste (from manufactureing and finishing of metal goods) and solvent waste. The objectives of the study were to find the gravest risks posed to people and environment and to make a first assessment of the risks. The risks in handling the studied hazardous wastes are, according to our sources, smaller than those connected to the handling of the raw chemicals. The greatest risks are connected to the handling of solvent waste; risk of fire and poisoning of animals and nature. Acidic/basic waste is corrosive and accidents may lead to local environmental effects. Heavy metals are hazardous to all organisms, but the risk of harm is small since the metals are bound in metal hydroxides with low water solubility. Therefore they are relatively harmless, should an accident occur. There are few companies in Sweden managing final waste types, which leads to long distance transportation. Swedish waste companies are also to some extent importing hazardous waste from other countries, which leads to even longer distance transportation of dangerous goods. The conclusion is that there are no grave risks as long as the waste is handled by professional organisations enjoying a high reputation. However, there could be unreported cases of less serious handling of hazardous waste, which might be a hidden risk. The study proposes future studies on the subject.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182