Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Lokal ledning och samverkan inför och under kris och krig. Några exempel på lednings- och samverkanslösningar.

Lokal ledning och samverkan inför och under kris och krig. Några exempel på lednings- och samverkanslösningar. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ryghammar Lotta, Ekebjär Göran, Nilsson Anna
Ort: Stockholm
Sidor: 127
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-09-06
Rapportnummer: (FOA-R--99-01131-505)
Nyckelord lokal ledning, kommunal ledning, lokal samverkan, lokal samordning, kommunal beredskap, krisledning, civil samverkan, civil-militär samverkan, local command and control, municipal command and control, local co-operation, local co-ordination, municipal preparedness, crisis command and control, civilian co-operation, civilian-military co-operation, 14
Sammanfattning Övergripande mål och inriktning för det civila försvaret samt hotbild utgör grunden för kommunal verksamhet beträffande lokal ledning och samverkan inför och under kris och krig. Lagstiftning reglerar den kommunala verksamheten samt kommunernas skyldigheter under höjd beredskap och beredskapsförberedelser. I huvudsak skall kommunerna fortsätta sin fredstida verksamhet även under höjd beredskap. Den kommunala beredskapsplaneringen bör utgå från ordinarie organisation och ansvarsförhållanden. Alla operativa enheter planerar den egna verksamheten med stöd av den kommunala beredskapssamordnaren. I princip är kris- och krigsorganisationen planerade att fungera likartat. Många organ och ledningsnivåer skall verka sarnverka under kris och krig vilket ställer krav på planeringen. En god personkännedom är viktig och kan uppnås genom gemensamma övningar med mera. Någon form av lokalt samverkansråd kan ge större kontinuitet och bredd i samverkan. Det är viktigt att planeringen medger att erforderliga insatser kan sättas igång snabbt. En kommunal ledningsplan anger initiala åtgärder till stöd för krisledningens arbete. Händelsens art får ange inriktningen av fortsatta ledningsinsatser och krisledningens sammansättning. Den centrala ledningens uppgifter avser främst samordning och information. Den operativa verksamheten leds och utförs i enlighet med ordinarie rutiner. Kontakter kan komma att erfordras på olika nivåer och med en mängd aktörer. Kommunens samverkan med andra aktörer sker genom krisledningen av stabsinedlern eller på lägre operativ nivå. Informationsinsatser ställer stora krav på ledning, samordning och samverkan. Införmationsbehov skall tillgodoses hos samverkansaktörer, egen personal, allmänhet och media. För det lokala samhällets behov av Försvarsmaktens stöd kan i ett samarbetsdokument överenskomna kontaktvägar och viktiga resurser anges. Utifrån de uppgifter som framkommit under studien av ett antal kommuner kan ett antal frågeställningar lyftas fram. Bland annat förs ett resonemang kring vad som styr de kommunala beredskapsförberedelserna, det kommunala ledningsansvaret, samverkansproblern, övning och utbildning samt information. Vårt intryck från kommunerna är att det finns en positiv inställning till beredskapsarbetet. Kommunernas många pågående aktiviteter kommer även höjd beredskap till godo. Intresse och förståelse medger goda möjligheter till utveckling.
Abstract Abstract Aims of the civilian defence and threats and risks state the direction of municipal activities concerning command and control and co-operation at the threat of and during crisis and war. Legislation regularizes the municipal activities and obligations during war and the preparedness planning of the municipalities, Principally the municipalities will continue their peacetime activities also in war. The municipal preparedness planning will be based on the ordinary organization and areas of responsibility. All operative units have to prepare their own activities with support from the municipal co-ordinator of preparedness planning. Essentially the crisis organization and the war organization are planned to function in the same way. A number of agencies and levels of command and control have to co-operate during crisis and war, which brings about demands to the planning. Good connections are important and can for example be achieved by joint exercises. Some form of local council of co-operation could bring about continuity and increasing co-operation. It is important that the planning initially allows fast necessary actions. A municipal plan of command and control states initial actions as a support for the crisis command and control. The type of event has to state further actions of command and control and its structure, The tasks of the central command and control are mainly co-ordination and information. Operative actions are controlled and managed according to ordinary routines and principles of responsibility. Contacts can be necessary on different levels and with a number of actors. The co-operation between the municipality and other actors is handled by a member of the command and control group or on a lower operative level. Handling information brings about demands to command and control, co-ordination and co-operation. Co-operators, the municipal staff, the public and media all need information. The society´s needs of military support and resources can be agreed upon in a document of co-operation about contact structure and important resources. The results of this study of some municipalities pointed out some issues, for example the tasks of the municipal preparedness, areas of responsibility, co-operations problems, exercises and information. Our impression is that there is a positive attitude towards preparedness activities in the municipalities. The many municipal activities will also promote a war situation. Interest and a political understanding admit good possibilities to progress.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182