Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The consequences of the discharge of inflammable liquids in tunnels. Introductory experimental study. (Översättning av FOA-R--98-00925-311--SE)

The consequences of the discharge of inflammable liquids in tunnels. Introductory experimental study. (Översättning av FOA-R--98-00925-311--SE) Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Magnusson Johan, Werling Per-Olof
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-07-14
Rapportnummer: (FOA-R--99-01133-311)
Nyckelord Bensin, förångning, antändning, tunnel, hinder, BLEV, tryck, flamhastighet, Petrol, evaporation, ignition, tunnel, obstacles, pressure, flame speed
Sammanfattning I denna undersökning har studier berörande antändning av brännbara vätskor i en tunnel genomförts. Syftet var att utföra inledande försök och öka kunskapen om vilka tryck och flamhastigheter som kan uppkomma vid antändning av förångad bensin, samt vid explosion av en behållare innehållande bensin utsatt för brandbelastning (BLEVE). Sammanlagt genomfördes elva försök i en tunnel varav nio genomfördes med antändning av förångad bensin. Vid dessa försök var antändningskällan en gnista eller en glödtråd placerad vid tunnelgaveln. Försöken utfördes med öppen tunnelgeometri samt med utplacerade hinder. Även luftströmningen i tunneln varierades. Bensinen hälldes i kar på tunnelgolvet. Vid de två försöken med BLEVE fylldes behållaren med fem respektive tio liter bensin. Behållaren placerades över ett kar med metanol vilket antändes. Resultaten visar att flamhastighet och tryck ökar vid placering av hinder i tunneln jämfört med öppen tunnelgeometri. Maximala trycket uppgick till 10 kPa med hinder. Vid BLEVE uppgick maximala trycket till 19 kPa. Vidare begränsades den brännbara gasblandning till ett skikt en halv meter över golvet vid antändningskällan. Antändning skedde både med gnista och glödtråd. En luftströmning över bensinytan gjorde att en utspädning av ångkoncentrationen skedde.
Abstract This investigation involves experimental studies of the ignition of inflammable liquids in a tunnel. The objective was to increase the knowledge of pressures and flame speeds that arise when evaporated petrol is ignited, and also when a container partly filled with petrol is subjected to fire (BLEVE). A total of eleven experiments were conducted in a tunnel of which nine involved the ignition of evaporated petrol. In these experiments either a spark or a filament positioned at the tunnel gable served as the ignition source. The experiments were conducted both with and without obstacles inside the tunnel. In two of these experiments an air current above the petrol surface was used. The petrol was poured into tubs positioned on the floor. In the two experiments involving BLEVE the container was filled with five litres and ten litres of petrol respectively. The container was positioned above a tub containing methanol which was ignited. The results from these experiments show that both the flame speed and the pressure increased with obstacles positioned inside the tunnel. The largest registered pressure was 10 kPa. In the experiments with BLEVE the largest registered pressure was 19 kPa. Furthermore, the inflammable gas cloud was limited to a layer of half a metre above the floor. Both a spark as well as a filament could be used as an ignition source. An air current contributed to a dilution of the gas concentration.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182