Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att bedöma etniska konflikters spridningspotential. Ett analysverktyg med empirisk tillämpning.

Att bedöma etniska konflikters spridningspotential. Ett analysverktyg med empirisk tillämpning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Jarlsvik Helen
Ort: Stockholm
Sidor: 49
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-03
Rapportnummer: (FOA-R--99-01135-201)
Nyckelord framtiden, förutsägelser, metod, etniska konflikter, konfliktspridning, eskalation, Kosovo, Albanien, FYROM, Makedonien, Cypern, Turkiet, future, forecasting, prediction, methodology, ethnic conflicts, spread of conflicts, diffusion, escalation, Kosovo, Albania, Macedonia, Cyprus, Turkey, 16
Sammanfattning Föreliggande rapport har skrivits vid operationsledningen. Den initierades som ett underlag till pågående bedömanden av situationen på Balkan. Rapporten har tre syften. Det första och övergripande syftet är att presentera en metod som kan användas vid framtidsbedömningar. För att rapporten skall ges ett så konkret och användbart innehåll som möjligt exemplifieras metoddiskussionen av ett specifikt problem - spridning av etniska konflikter. Rapportens andra syfte är att skapa ett analysverktyg som kan användas vid framtidsbedömningar av etniska konflikters spridningspotential. Rapportens tredje syfte är att applicera analysverktyget på konflikterna i Kosovo och på Cypern. Frågorna om Kosovokonflikten skulle kunna provocera fram en albansk intervention eller sprida sig till den albanska minoriteten i FYROM och om Cypernkonflikten skulle kunna leda till ett utvidgat militärt turkiskt engagemang ställs.
Abstract This report has been written at the Operations Directorate at the Swedish Armed Forces Headquarters. It was initiated as a background paper for the continuous assessments of the situation in the Balkans. The purpose of the report is threefold. The first and primary purpose is to present a forecasting methodology. In order to have contents as concrete and usable as possible the methodological discussion is exemplified by a particular problem - the spread of ethnic conflicts. The second purpose of the report is to create an analytical tool for predictions of when ethnic conflicts are spread. The third purpose of the report is to apply the analytical tool to the Kosovo conflict and the conflict in Cyprus. Questions whether the Kosovo conflict will provoke an Albanian military intervention or diffuse to the Albanian minority in FYROM and whether the conflict in Cyprus will lead to an increasing Turkish involvement are discussed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182