Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Anlagd brand - inventering av förebyggande åtgärder. Brandforsk projekt: 202-971.

Anlagd brand - inventering av förebyggande åtgärder. Brandforsk projekt: 202-971. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Melkersson Marie, Sträng Dick
Ort: Stockholm
Sidor: 77
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-06-21
Rapportnummer: (FOA-R--99-01148-240)
Nyckelord anlagd brand, barns lek med eld, förebyggande, räddningstjänst, SRV, SBF, polisen, bostadsföretag, försäkringsbolag, arson, childrens play with fire, prevention, Municipal Rescue Service, Swedish Rescue Services Agency, Swedish Fire Protection Association, police, housing company, insurance company
Sammanfattning Årligen anläggs ett stort antal bränder i Sverige. För att komma tillrätta med detta problem genomförs olika insatser både på central och lokal nivå. Aktörer som genomfört förebyggande insatser på området är exempelvis de kommunala räddningstjänsterna, SRV, SBF, polisen och försäkringsbolagen. FOA har av Brandforsk fått i uppdrag att belysa insatser genomförda av olika intressenter vad gäller förebyggande åtgärder mot anlagd brand. Inom studien görs dels en sammanställning av informationsmaterial om anlagda bränder som tagits fram i Sverige efter 1990 (kap 4), dels en studie av brandförebyggande arbete på lokal nivå med fokus på anlagda bränder. I den senare delen har vi med hjälp av intervjuer (kap 5) och enkäter till räddningstjänst, bostadsföretag, försäkringsbolag och polis försökt att skapa oss en bild av det anlagd brandförebyggande arbete som nu pågår och som pågått under de senaste fem åren i kommunerna (kap 6-7). Dessutom ges konkreta exempel på olika brandförebyggande åtgärder som genomförts i någon/några av de studerade kommunerna (kap 8). I det avslutande kapitlet (kap 9) görs en sammanfattande analys av det underlag som tagits fram i undersökningen.
Abstract There are many cases of arson in Sweden each year. Various efforts are made to deal with this problem, both at the national and local levels. Preventive measures have been taken by the municipal emergency and rescue services, the National Rescue Services Agency (SRV), the National Fire Protection Association (SBF), the police and insurance companies for example. BRANDFORSK has commissioned FOA to throw some light on steps taken by various parties to prevent arson. This study includes a summary of Swedish sources of information on arson published after 1990 (chapter 4) and a study of local fire prevention work that focuses on arson. In the latter study we have carried out interviews and surveys of the emergency services, housing companies, insurance firms and the police in order to try and build up a picture of ongoing arson-prevention work and that which has been conducted over the past five years in the municipalities (chapters 6-7). In addition, concrete examples are given of various fire prevention measures that have been taken in one/some of the municipalities studied (chapter 8). In the final chapter (chapter 9) a summary analysis is made of the material gathered by the study.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182