Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beskrivning av remsmodellen REMJA II i ACSL.

Beskrivning av remsmodellen REMJA II i ACSL. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Bergström Lars
Ort: Linköping
Sidor: 25
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-07-14
Rapportnummer: (FOA-R--99-01150-616)
Nyckelord simuleringsmodell, remsor, motmedel, luftmål, radar, REMJA, ACSL, assessment modelling, chaff, countermeasures, air target, radar, 74, E7015
Sammanfattning REMJA II är en modell för simulering av remsfällning från flygplan. Modellen är gjord i ACSL/GM (Advanced Continuous Simulation Language/Graphic Models) och är en utveckling av modellen REMJA I som är skriven i MATLAB. I modellen kan upp till fyra olika remsfällare placeras ut på flygplanet och fyra typer av remsor med olika egenskaper kan ingå. Egenskaperna definieras med hjälp av tio parametrar, som bestämmer remsornas målareautveckling och rörelseschema. Rörelsen är sammansatt av en kort turbulent fas följd av en uppbromsning i flygriktningen och en samtidig cirkulerande rörelse vinkelrätt mot denna. Både antalet remsfällare och antalet remstyper kan vid behov utökas i modellen. REMJA II innehåller en kontrollpanel i vilken man matar in ett remsfällningsprogram, som startar så fort en radarvarning simulerats. I programmet anges när en remsbunt ska fällas, vilken remstyp det skall vara och från vilken fällare det ska göras. Modellen tillåter att upp till tio remsbuntar kan tas med i programmet men detta antal kan lätt ändras till fler. De fällda remsmålens olika positioner och hastigheter beräknas för varje tidssteg i lokala koordinatsystem och transformeras sedan till ett jordfast koordinatsystem. För att driva remsmodellen i denna rapport används enkla modeller av flygplan, hot och belysare som färdas i rakbanor med konstant hastighet i ett semiaktivt scenario. Flygplanet fungerar som bärare av remsfällarna och hotet används för att simulera en radarvarning när det kommit tillräckligt nära målet. Belysaren simulerar radarbelysning av remsorna med en viss våglängd. Som resultat av en simulering levereras en målmatris som för varje tidssteg innehåller uppgifter om de fällda remsornas läge och hastighet i ett jordfast system, den effekt som strålar ut från varje radarbelyst remsmål samt den dopplerförskjutning som åstadkoms av den relativa hastigheten mellan belysare och remsor. Även antalet fällda remsbuntar i varje ögonblick anges. Några plottade kurvor tas med för att verifiera att REMJA II avbildar den önskade remsmodellen. Avslutningsvis anges några tänkbara riktlinjer för en framtida utveckling.
Abstract REMJA II is a model for simulation of chaff dispensing from an aircraft. The model is built in ACSL/GM (Advanced Continuous Simulation Language/Graphic Models) and it is a development of the REMJA I which is written in MATLAB. In this model up to four different chaff dispensers can be located on the aircraft and four types of chaff payloads with different characteristics can be used. The chaff characteristics are defined by ten input parameters which determine the RCS (Radar Cross Section) bloom rate and the way of motion. The movement is composed of a short turbulent phase followed by a retardation in the forward direction and a simultaneous perpendicular circular rotation. Both the number of chaff dispensers and types of chaff payloads can be increased in the model if required. REMJA II contains a control panel into which a chaff dispensing program can be fed which starts as soon as a radar warning signal has been simulated. The program decides when a chaff cartridge is to be launched, what type of chaff it shall be and from which chaff dispenser it shall be done. The model permits the use of up to ten chaff packages but that number can easily be increased. The positions and velocities of the dispensed chaff targets are for each time stepcalculated in local coordinate systems and then transformed to an earth-referenced coordinate system. To operate the chaff model in this report, simple models of an aircraft, a threat, and an illuminator are used which travel in straight paths with constant velocities in a semi-active scenario. The aircraft serves as a platform for the chaff dispensers and the threat is used to simulate a radar warning when it is close enough to the target. The illuminator simulates radar illumination of the chaff clouds with a certain wavelength. As a result of a simulation, a target matrix is provided which for each dispensed chaff packet and each time step contains information of position and velocity in an earth-referenced coordinate system, the power that is backscattered from the radar illuminated cloud, and the doppler shift that is produced by the relative velocity between illuminator and chaff. The number of dispensed chaff packets is also stated at every time step. Some plotted graphs are supplied to verify that REMJA II reproduces the required performance. The end of the report contains some possible outlines for future development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182