Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Dokument inifrån. Utmaningar vid utveckling av, arbete i och forskning om ledningssystem.

Dokument inifrån. Utmaningar vid utveckling av, arbete i och forskning om ledningssystem. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Persson Per-Arne, Söderquist Ingrid
Ort: Linköping
Sidor: 54
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-17
Rapportnummer: (FOA-R--99-01152-505)
Nyckelord ledningsarbete, ledningssystem, systemutveckling, informationssystem, människa-maskin interaktion, organisatoriskt lärande, ledningsplats, kompetens, ergonomi, teknisk och social förändring, command work, command, control, systems development, information system, command post, huyman-machine interaction, competence, ergonomics, organisational learning, technical and social change, K200, 72
Sammanfattning Rapporten bygger på iakttagelser våren 1998 under fördelningsstabsövning (FSÖ) 98 samt de förberedande stabs- och sambandsövningama, främst ASSÖ 98. Studien utfördes utanför ramen för den särskilda verifieringen av ny organisation och teknik. Den inriktades på att klarlägga utveckling av och innehållet i ledningsarbete, främst samordningen av tekniska och andra komponenter, användning av TS 9000 och vilken kompetens som erfordras för detta. Rapporten belyser också metoder och tekniker vid ledningsforskning. Det finns ett ömsesidigt beroende mellan verksamhet och teknik i ledningsarbetet. För personalen innebar det stora utmaningar att åstadkomma samordning. Problem uppstår bl a som följd av att utvecklingen av informationssystem (IS) nu följer samma principiella gång som då annan materiel tas fram, trots att de inte är tekniska komponenter som enkelt kan lyftas in i verksamhet. De är snarare en del av denna varför andra strategier och metoder behövs vid utveckling. Ledningsarbete är i sig komplext, och går inte att jämställa med vanligt kontorsarbete. Utveckling av stabsstöd och IS bör baseras på modeller och metoder som fångar dess dynamik. Ledarskapet ställs inför utmaningar i den nya tekniken som också är en förutsättning för dess utövning. Grunden för metodoch teknikutveckling inom ledning bör vara att det är människor och inte maskiner som "leder". Forskning och samverkan mellan forskare och praktiker behövs för att utnyttja den kraft som finns i organisationen, vidareutveckla erfarenheten därifrån, och ta tillvara de idéer som kommer fram.
Abstract Observations and experiences from Army Command Post Exercises and a Combined Operations Command and Control Exercise in 1998 prompted this report. The study was conducted independent of the Army´s evaluation of a new command organisation and technology. Its main focus was to illuminate the nature of command work, especially the co-ordination of technical and non-technical components, the use of TS 9000 and the military practitioners´ competence requirements. Another and related topic is research on command work. There are interdependencies between operational activities and technologies. To co-ordinate these entities is a great challenge. Problems appear because information systems up to now have been developed in much the same manner as materiel. Complications grow because they are not technical . components that can easily be merged into activities in the organisation. Rather they are part of the practice itself. This motivates other strategies and means of procurement and implementation. Command work is complex and not ordinary office work. Its support technologies should be designed accordingly, informed by relevant theory. New technologies mean challenges for the leadership, at the same time as they provide the foundation for its effect. New command methodologies and control technologies should be designed according to the human actors´ requirements rather than being governed by a mechanistic control perspective. Cooperation between researchers and practitioners of command work is necessary and makes it possible to better use the inherent power, the experience, and evolving ideas of an organisation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182