Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Five essays on routing for tactical wireless mobile networks.

Five essays on routing for tactical wireless mobile networks. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Englund Eva, Grönkvist Jimmi, Hansson Anders, Johansson Erika, Jönsson Christian, Nilsson Jan, Sköld Mattias, Sterner Ulf
Ort: Linköping
Sidor: 49
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-07-15
Rapportnummer: (FOA-R--99-01156-504)
Nyckelord Routing, Multihop, ad hoc, network, wireless, radio, mobile, distributed, self organising, dynamic, flerhopp, nät, trådlös, mobil, distribuerad, självkonfigurerande, dynamisk, 72, E7008
Sammanfattning De fem uppsatser som presenteras här är resultatet av en studie vid FOA ägnad åt tekniker att finna kommunikationsvägar (eng. routing) i taktiska mobila radionät. Syftet med denna rapport är att spegla dagsläget av forskningen inom området samt att peka ut olösta problem som är viktiga att lösa för att kunna uppfylla taktiska krav på mobila radionät. Vår ansats är att betrakta ett urval av potentiella routingmetoder och tekniker med beaktande av de krav som ställs på ett taktiskt mobilt radionät. Att uppfylla förväntningarna av mobila tjänster, liknande dem som tillhandahålls av den rikliga civila mobila kommunikationsinfrastrukturen, i taktiska kommunikationssammanhang är ett utmanande problem där särskilda lösningar krävs. En sådan kritisk del vid designandet av mobila radionät är målet med denna studie: routingsystem. Routingsystemet kontrollerar och styr trafikflödet i nätet. Det är ansvarigt för att balansera och adaptera tjänsteutbudet mot rådande trafiklast i nätet. Dessutom ska det hantera mobilitet på så vis att kommunikationen mellan två ändpunkter inte avbryts. I ett taktiskt radionät måste routingsystemet klara snabba och oförutsedda förändringar i nätets topologi.
Abstract The five essays presented here represent the output of a course devoted to routing systems in tactical mobile radio networks at the Swedish Defence Research Establishment. The purpose of the report at hand is to reflect the current state of research in the area and to point out open problems, essential for the fulfillment of the tactical demands on a mobile radio network. Our approach is to view a selection of potential routing methods and techniques with respect to the requirements put on a tactical mobile network. Meeting the expectations for mobile services, similar to those provided by the extensive civilian mobile communications infrastructure, in tactical communications is a challenging problem where special solutions and design strategies must be sought. One such critical component in designing a mobile radio network is the aim of this study, the routing system. The routing system determines and controls traffic flow in the network. It is responsible for providing the appropriate level of service according to the current traffic load in the network. It must be able to handle mobility such that the communication between endpoints is not interupted. In a tactical mobile network the routing system must withstand rapid and unexpected changes in the network topology.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182