Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Laser beam steering - an introductory study.

Laser beam steering - an introductory study. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hård Sverker, Jacobsson Stellan, Löfving Björn, Olin Ulf, Rudquist Per, Sjöqvist Lars, Steinvall Ove, Walles Sten
Ort: Linköping
Sidor: 150
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-07-15
Rapportnummer: (FOA-R--99-01158-408)
Nyckelord strålstyrning, laser, vätskekristall, FLC, SLM, ferroelektrisk, E3709, 32, beam steering, laser, liquid crystal, ferroelectric, spatial light modulator
Sammanfattning Styrning av laserstrålar är en viktig funktion i ett flertal av de militära lasersystemen. Begreppet strålstyrning används i bred bemärkelse och får inkludera funktioner som strålavlänkning, pekning, skanning, stabilisering, etc. Det traditionella sättet att styra en laserstråle är att använda en spegel. Speglar har dock problemen att de är mekaniska, har komplicerad drivning, höga effektkrav och är dyra. Den senaste tidens utveckling inom vätskekristallteknikområdet har visat att man kan åstadkomma strålstyrning med vätskekristallkomponenter. Genom användning av en vätskekristallbaserad SLM kan fasen hos vågfronten i en laserstråle moduleras vilket medför att strålstyrning kan realiseras. Syftet med den här studien var att beskriva principer för strålstyrning, identifiera viktiga militära tillämpningar,studera tekniska krav, analysera principer för strålstyrning med vätskekristallteknik samt definiera en vätskekristallbaserad strålstyrningskomponent. Militära tillämpningar som är relevanta för strålstyrning med vätskekristallteknik har identifierats och beskrivits. Laserradar betraktas om den mest generella tillämpningen. Tekniska krav för en strålstyrningskomponent har specificerats för de viktigaste tillämpningarna. Antisensorlaser, målinvisning, grindad avbildning, ledstrålestyrning och laserkommunikation är andra viktiga tillämpningar. Utöver strålstyrning diskuteras funktioner som lobformning, generering av multipla strålar, kompensation av aberrationer och mikroskanning. En teknisk analys av de mest relevanta fenomenen för strålstyrning presenteras. De effekter som diskuteras är turbulenseffekter, jitter, pek- och följnoggrannhet. Vätskekristalltekniken jämförs med alternativa strålstyrningstekniker som mekanisk strålstyrning, halvledarbaserade metoder, mikrospeglar, mikrolinser och akusto-optiska modulatorer. Egenskaper hos vätskekristallmaterial med fokus mot ferroelektriska material diskuteras. Principer för strålstyrning med en ferroelektrisk SLM studeras. Tillverkningsprinciper för ferroelektriska SLM:er beskrivs. En 1D demonstrator för strålstyrning baserad på ferroelektriska vätskekristall-SLM:er har specificerats.
Abstract Laser beam steering is an important feature of almost all military laser systems. Beam steering is in this context defined using a broad description including: beam deflection, pointing, scanning, stabilisation etc. The traditional method to perform laser beam steering is to utilise a mirror. However, mirrors suffer from several drawbacks such as e.g. movable parts, mechanical complexity, power requirements and high costs. Recent developments in the field of liquid crystals (LC) technology have shown that laser beam steering can be accomplished with devices based on LC materials. By using the LC device as a spatial light modulator (SLM) to modulate the phase of the laser beam wavefront beam steering can be performed. The purpose of this study was to review the field of laser beam steering, identify important applications for LC beam steering, study technical requirements, analyse the LC beam steering concept and specify a LC beam steering component. Military applications of interest for LC beam steering have been identified and described. Laser radar is considered as the most general application. Anti-sensor lasers, target designation, gated viewing, beam-riding and free-space laser communication are other important applications. Civilian applications are also discussed. The technical requirements for a beam steering device have been specified for the most important military applications. In addition to beam steering other functions such as beam shaping multi-lobe formation, aberration compensation and microscanning are discussed. A technical analysis of the most relevant phenomena regarding beam steering is performed. The effects discussed include atmospheric turbulence, jitter, pointing and tracking accuracy. The LC technology is compared to alternative techniques used for beam steering such as mechanical scanning, semiconductor based techniques, microlenses and mirrors and acousto-optic modulators. The optical properties of LC materials are discussed focusing on ferroelectric materials. Principles for beam steering using ferroelectric SLMs are analysed. Fabrication methods of a multi-pixel ferroelectric SLM are addressed. A 1D demonstrator for laser beam steering based on two ferroelectric SLMs is proposed.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182