Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Miljöriskbedömning av förbrännings-, sprängnings- och deponeringsområden inom Bofors skjutfält och Björkborns industriområde.

Miljöriskbedömning av förbrännings-, sprängnings- och deponeringsområden inom Bofors skjutfält och Björkborns industriområde. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sjöström Jan, Qvarfort Ulf, Scott Åsa, Liljedahl Birgitta, Fällman Åsa, Hägglund Lars, Berglind Rune, Wiklund Anna
Ort: Umeå
Sidor: 70
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-11-09
Rapportnummer: (FOA-R--99-01170-222)
Nyckelord Explosivämnen, förbränning, dumpning, miljöriskbedömning, MIFO-modellen, explosives, combustion, dumping, environmental risk assessment
Sammanfattning När Borfors AB sökt och fått koncession för sin verksamhet vid skjutfältet har koncessionsnämnden uppdragit åt bolaget att utreda behovet av saneringsåtgärder och efterbehandling av berörda markområden. Försvarets forskningsanstalt (FOA NBC-skydd i Umeå) har på uppdrag av Bofors AB genomfört en miljöriskbedömning av förorenad mark i områdena. Arbetet har genomförts i samarbete med Uppsala universitet. Efter en inledande utredning har ett antal objekt prioriterats för provtagning och analys. Undersökta objekt är sjöar (tolv punkter), krevadgropar (tre stycken), sprängplatserna Tollsboda och Risgripen, Björkborns industriområde samt brännplatsen inom skjutfältet. Provtagning och analys har omfattat grundvatten, ytvatten, sjösediment samt ask- och markprover. Toxicitetsanalyser (vattenloppa, Daphnia magna) har genomförts för 15 prover. Objekten har riskklassats enligt Naturvårdsverkets MIFO-metodik, där en fyrgradig skala nyttjas. Utredningen visar att föroreningsbilden starkt domineras av sprängämnen och tungmetaller. Höga halter av tungmetaller har påträffats i de flesta av sjöarna medan krevadgroparna uppvisar ringa påverkan med undantag av Älgsimsmossen (höga halter av Cu, Cd och Hg). Fem objekt har placerats i riskklass 1 där de viktigaste (mest fprorenade) är skjutfältets brännplats invid Rösimmen samt bränngropen på Björkborns industriområde. Orsaken till att de hamnat i riskklass 1 är mycket höga halter av bly, zink, kvicksilver, aluminium, kadmium, koppar och krom samt höga halter av sprängämnesrester i mark och ytvatten. På skjutfältets brännplats påträffades även höga halter av sprängämnen i grundvatten. Tre sjöar har placerats i riskklass 1, nämligen Långsjön (omfattande dumpning och höga halter av bly), Ormtjärn (mycket höga halter av bly, ca 2000 mg/kg TS) samt Lomtjärn (mycket höga halter av kvicksilver, caa 350 mg/kg TS). Övriga objekt har placerats i riskklass 3 eller 4.
Abstract The National Licensing Board for Environmental Protection has commissioned Bofors AB to investigate the needs for decontamination and remediation regarding present pollution levels. On behalf of Bofors AB, the Defence Research Establishsment has performed an environmental risk assessment of the polluted areas. The study was carried out in a co-operation with the University of Uppsala. After the initial investigation a number of objects were chosen for sampling and analyses, viz. lakes, explosion pits, blasting sites and the combustion fields at the industrial area at Björkborn and at the artillery range, Rösimmen. The sampling and analyses have included groundwater, surface water, lake sediment, ash and soil samples. Toxicity tests have been performed on 15 samples. The objects were then classified in accordance with the Swedish EPA method MIFO. The risk assessment shows that explosives and metals dominate the major contaminants. High levels of heavy metals have been found in most of the lakes while the explosion pits show signs of a minor influence with the exception of Älgsimmsmossen (high levels of Cu, Cd, and Hg). Three objects have been assigned the highest risk class, 1, viz. Långsjön (extensive dumping and high levels of Pb), Ormtjärn (high levels of Pb) and Lomtjärn (very high levels of Hg). The remaining objects have been assigned risk classes 3 or 4.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182