Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Division of Systems and underwater technology. Annual report 1998.

Division of Systems and underwater technology. Annual report 1998. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hagwall Magnus, Norrbrand Eva (eds.)
Ort: Stockholm
Sidor: 29
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-09-03
Rapportnummer: (FOA-R--99-01179)
Nyckelord Styrning, modellering, simulering, material, undervattensteknik, guidance, modelling, simulation, materials, underwater technology
Sammanfattning Avdelningen för Styrning, simulering och undervattensteknik (fram till 1 september 1998 avdelningen för styrning, material och undervattenssensorer) vid FOA bedriver kvalificerad forskning och teknisk utveckling inom många områden av vital betydelse för Sveriges framtida försvar. "Undervattenssensorer", "Undervattensvapen", "Styrda vapen" och "Modellering och simulering" är de viktigaste forskningsområdena för avdelningen, men avdelningen verkar också inom många andra forskningsområden. Före en omorganisation av FOA den 1 september gjordes viktiga insatser inom forskningsområdena "Signaturanpassningsteknik", "Vapen, verkan och skydd" och "Elektromagnetiska vapen". Försvarsmakten är avdelningens största kund. Andra kunder är Försvarets materielverk, Försvarsdepartementet och Utrikesdepartementet liksom andra myndigheter och svenska försvarsindustrier. Avdelningens kompetens och våra forskningsresultat skall också användas för det civila samhällets behov när så är lämpligt. Denna årsrapport avser att belysa främst de kompetenser som avdelningen har och hur dessa utvecklats under 1998. Detta görs bl a genom exemplifieringar av verksamhet och resultat från de många projekt som avdelningen medverkat i under året. Avdelningens fyra institutioner är de kompetensbärande forskningsenheterna och redovisningen följer alltså denna indelning. Verksamheten vid Materialinstitutionen (efter 1 september ej vid avdelningen) beskrivs också.
Abstract The Division of Systems and Underwater Technology (before September 1, 1998 the Division of Guidance & Control, Materials and Underwater Sensors) at FOA (the Defence Research Establishment) conducts qualified research and technical development within many sectors of major importance for the future Swedish defence. "Underwater Sensors", "Underwater Weapons", "Guided Weapons" and "Modelling & Simulation" are the most important research areas of the Division, but contributions are made in several other research areas. Before a FOA reorganisation in September the Division was also active in the research areas of "Low Observables", "Weapons, Effects and Protection" and "Electromagnetic Weapons". The Armed Forces is the largest customer of the Division. Other customers are the Defence Material Administration, the Ministry of Foreign Affairs and the Ministry of Defence as well as other government authorities and Swedish defence industries. The knowledge and results of our work should also be possible to apply to other sectors of the society. The main purpose of this annual report is to describe the competence and the potential of the Division of Systems and Underwater Technology and the development of that competence during 1998. This is done by giving examples of activities and results from the large number of projects in which the Division takes part. The four departments of the Division are the competence-bearing units and thus the report follows that partition. Some results and activities of the Materials Departments (no longer in the Division) are also described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182