Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsplanering i nio västländer - En översiktlig redogörelse för försvarsmakternas planeringsprocesser i USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Österrike, Danmark, Norge och Finland.

Försvarsplanering i nio västländer - En översiktlig redogörelse för försvarsmakternas planeringsprocesser i USA, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, Nederländerna, Österrike, Danmark, Norge och Finland. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gentili Guido, Lundholm Britt-Marie, Öström Bernt
Ort: Stockholm
Sidor: 74
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-09-13
Rapportnummer: (FOA-R--99-01182-170)
Nyckelord försvarsplanering, ekonomistyrning, defence planning, economic management and control, 16
Sammanfattning Rapporten redovisar på ett övergripande plan försvarsmaktemas planeringsprocesser i nio studerade länder. Redogörelsen avser främst processernas övergripande struktur, politisk styrning och förankring, ekonomiska beräkningar samt ekonomisk styrning och uppföljning. En jämförelse med den svenska försvarsplaneringen görs också. Den svenska försvarsplaneringen utmärker sig i en jämförelse med studerade länder av mycket långa tidshorisonter och en oklar koppling mellan planering på lång och medellång sikt. De studerade modellerna kan tjäna som förebilder vid en utveckling av den svenska planeringen mot antingen en mera tidsintegrerad planering (som ex vis i Frankrike och i Nederländerna), en mer utrerat visionsstyrd planering (som ex vis i USA och i Tyskland) eller en mer fragmenterad langsiktsplanering endast kring aktuella frågor för avvägning (som ex vis i Danmark). I flertalet studerade länder p ågår ett utvecklingsarbete mot en mera verksamhetsinriktad ekonomisk styrning. Ett ökat samarbete/resultatutbyte med vissa av dessa projekt i berörda länder skulle kunna vara givande för motsvarande utvecklingsarbete i Sverige.
Abstract The report describes the defence planning processes in nine western countries. The study is focused on the overall structure of the planning processes, forms for management and approval on the political level and systems for economic calculations, economic management and control. A comparison is made with the Swedish defence planning process.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182