Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Säkerhetskonsekvenser av miljöbeslut - en förstudie.

Säkerhetskonsekvenser av miljöbeslut - en förstudie. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Scott Åsa, Stenström Maria
Ort: Umeå
Sidor: 65
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-08-13
Rapportnummer: (FOA-R--99-01185-865)
Nyckelord Miljöbeslut, säkerhet, risk, miljökvalitetsmål, kommuner, Agenda 21, environmental decision, risk, safety, municipalities
Sammanfattning FOA har på uppdrag av Räddningsverket gjort en förstudie kring säkerhetskonsekvenser av miljöbeslut. Syftet med studien var att översiktligt kartlägga och analysera om miljöbeslut kan leda till förändrad säkerhet i samhället. Den verkligt intressanta frågan är om miljöbeslut i vissa fall leder till nya riskbilder, som vi inte kan hantera med dagens organisation och resurser. Vi har huvudsakligen koncentrerat oss på miljöbeslut i kommunerna, eftersom de spelar en central roll i miljöarbetet. Rapporten innehåller en analys av området "säkerhetskonsekvenser av miljöbeslut" - ur räddningstjänstens synvinkel - i form av ett antal möjliga perspektiv, en redovisning av en kartläggning utifrån de femton nationella miljökvalitetsmålen samt fyra beslutsområden som vi har studerat lite närmare. Vi presenterar därefter vår bedömning av ett antal vanliga miljöbesluts säkerhetskonsekvenser. I bilagor redovisar vi resultatet av kartläggningen i rå, men strukturerad, form. Vi har identifierat ett antal miljöbeslut som förändrar riskbilden och ett antal beslut som inte gör det (eller som självklart ger ett säkrare samhälle). Det finns också en gråzon, som kräver djupare analys. Vår slutsats är att det behövs ett ökat inflytande från säkerhetsintressen i samband med miljöbeslut. Analys tidigt i beslutsprocessen ger svar på frågan om - och i så fall hur - säkerheten påverkas. Om miljöbeslut medför en förändrad riskbild måste samhället kunna hantera den. Med alla kort på bordet i ett tidigt skede går det att utforma lösningar som både ger en bättre miljö och ett säkrare samhälle.
Abstract The aim of the study was to survey and analyse environmental decisions from a risk/safety perspective. The burning question is: do environmental decisions in some cases lead to new risk profiles which can not be managed by the organisation and existing resources. We have focused on environmental decisions on a local level, because of their essential role in the progress of environmental protection. The report contains an analysis of "safety consequences of environmental decisions" from the rescue services point of view, followed by a tentative assessment of the safety consequences of some common environmental decisions. The conclusion is that safety concerns must be integrated in the environmental decision process at an early stage, to prevent enhanced risks in the society. The study proposes further investigation into how safety consequences of environmental decisions are handled on a local level in two or three municipalities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182