Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsindustrins prissättning i en anpassad försvarsmaktsstruktur.

Försvarsindustrins prissättning i en anpassad försvarsmaktsstruktur. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hedvall Maria
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-09-07
Rapportnummer: (FOA-R--99-01190-201)
Nyckelord prissättning, materielanskaffning, produktkalkyl, management accounting methods, pricing, procurement, 11
Sammanfattning Försvarsmakten har uppdragit åt Foa att i en förstudie utreda hur materielförsörjningen och de företagsekonomiska incitamenten förändras vid övergången till ett anpassningsförsvar samt utarbeta modeller för en vidare och fördjupa utredning. De system som studerades var bataljonsled ningssystemet FUMSLB samt granaterna Strix och Bonus. Av rapporten framgår att i en anpassad försvarsmaktsstruktur kommer Försvarsmakten inte att betala industrin för vare sig fullskaleutveckling eller serietillverkning av materiel. Följaktligen kommer Försvarsmaktens materielkostnader att minska, men inte i proportion till den minskande upphandlingen. Industrin kommer att låta varje anskaffningsfas bli självfinansierad, vilket i dag inte är fallet: exempelvis har serietilllverkning fått finansiera industrins utvecklingskostnader. Industrins resurser är inte rörliga vilket gör att dess kostnader inte minskar i proportion till För svarsmaktens minskande inköp. Försvarsmaktens reducerade kostnader måste också vägas mot att försvarsindustrin i en anpassad försvarsmaktsstruktur -förlorar förmågan att såväl fullskaleutveckla som serietillverka materiel. Något som kan bli allvarlig i händelse av ett hot. Foa föreslår att produktkostnadskalkyler används - i en eventuellt utvidgad studie -för att be räkna vilka besparingar eller förluster som Försvarsmakten kan göra i ett anpassningsförsvar. Utöver dessa beräkningar bör hänsyn också tas till det ökade risktagande som blir följden av att industrin förlorar sin förmåga att fullskaleutveckla och serieproducera.
Abstract The Swedish Defence Research Establishment (Foa) has been commissioned to make a pilot study of changes in defence procurement resulting from a new defence structure and its consequences on the de-fence industry´s incentives. As a result of the findings Foa should also develop a design for further investi-gations. In the new defence structure, the defence industry will be paid to study the technical possibilities of new systems, to decide what the systems should perform and, maybe, to develop them. In comparison to to-day´s system the industry will not be paid for engineering or production. As a consequence the Swedish Armed Forces´ expenditures will be reduced though not in the same proportion as the procurement are re-duced. As a compensation for lost sales in engineering and production, the industry´s prices will increase on studies, on deciding on performance measures, and on development. Besides, a part of the industry´s production resources is fixed, and these resources cannot be proportionally reduced to fit the demand in the new defence structure. However, when evaluating the benefits of reduced defence expenditures, the fact that the defence industry also loses its capacities to engineer and produce a new system must also be con-sidered. These deficits will be serious if a dangerous situation appears. In future studies, the total savings of the new procurement process should be calculated based on relevant management accounting methods. Besides, the risks emanating from the industry´s lost capabilities to en-gineer and produce new weapon systems should also be estimated.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182