Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Individuell skyddsförmåga vid större utsläpp av giftiga kemikalier. Delrapport 1.

Individuell skyddsförmåga vid större utsläpp av giftiga kemikalier. Delrapport 1. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Rejnus Lars, Stenlund Hans
Ort: Umeå
Sidor: 32
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-10-05
Rapportnummer: (FOA-R--99-01191-865)
Nyckelord Individuellt skydd, skyddsmasker, folkskyddsmask, andningsskydd, enkät, NBC-skydd, NBC protection, respiratory protective equipment, breathing equipment, public opinion survey
Sammanfattning År 1981 beslutade den svenska regeringen att civilbefolkningen skulle ha tillgång till ett andningsskydd för NBC-stridsmedel i händelse av ett krigsutbrott. Denna folkskyddsmask distribueras till befolkningen vid höjd beredskap. Folkskyddsmasken täcker idag i stort sett hela befolkningen och lagring sker i större förråd som uppförts speciellt för detta ändamål. Sedan beslutet fattades 1981 har en dramatisk hotbildsförändring skett. Ett skorskaligt krig med användning av NBC-stridsmedel är högst osannolikt, medan hotet i både freds- och krigstid från olika typer av terroristgrupper har ökat. Huvudfrågan som ställs i forskningsprojektet, som finansieras av ÖCB, är om det är möjligt att distribuera folkskyddsmasken till civilbefolkningen redan i fredstid för att skapa ett förbättrat individuellt skydd i händelse av autsläpp av en grupp giftiga akemikalier. Skyddsmasken ger nämligen förutom skydd för NBC-stridsmedel även skydd för ett antal civila brukskemikalier. I rapporten beskrivs en opinionundersökning som genomförts för att få kunskap om allmänhetens upplevelse av olika typer av risker, kunskapen om skyddsmasker, attityden till att erhålla och ansvara för en egen skyddsmask samt villigheten att delta i ett försök som avslutas med täthetsprov, enkät och diskussion. Enkäten distribuerades till 1500 personer, där 71 % svarade. SVaren kan sammanfattas enligt följande: 44 % av allmänheten vet att det finns en skyddsmask som man får tillgång till i händelse av krig. 61 % av den manliga befolkningen vet hur man hanterar en skyddsmask, men endast 13 % av kvinnorna. Värnplikten för män utgör huvudförklaringen till den stora skillnaden. Endast 5 % av allmänheten har kännedom om vad skyddsmasken skyddar emot, men en majoritet tyckte att deras personliga säkerhet skulle öka om de fick tillgång till en skyddsmask. Endast 16 % tyckte att det skulle vålla svårigheter att förvara en personlig skyddsmask i hemmet och 24 % var villiga att betala för att erhålla en skyddsmask. 41 % var villiga att delta i ett försök medan 34 % uttryckte osäkerhet. Planering av försök har därför initierats.
Abstract In 1981, the Swedish Government decided that all civilian should have access to a protective mask to be distributed in wartime or in special critical situations. Enough masks to provide practically every Swede with a personal mask are now stockpiled in centrally located warehouses. Since the decision in 1981, the main threat has changed dramatically from large scale NBC warfare to peacetime terrorist attacks with BC-agents. These masks might also be useful to protect the general public from accidentally released toxic industrial chemicals (TICS). Should the stockpiled protective masks be distributed to the general public to increases the preparedness against BC-agents or TICS contaminating the neighbourhood? In this paper we describe an opinion poll aimed at measuring risk perception, knowledge of the function of protective masks and attitudes with respect to possess and take care of a personal mask. The questionnaires were distributed to 1500 persons, 71 % responded. The main findings can be summarized as follows: 44 % of the Swedish population know that there is a protective reserved for them in case of war or a peacetime crisis. 61 % of the male population know how to handle a mask, while only 13 % of the females thought so. Part of this difference is likely to be due to experience from compulsory military service. Only 5 % of the population had a full knowledge of the protection ability of the mask. However, a majority felt that their personal security would increase if they had access to a personal mask. Only 16 % thought that it should be a problem to store the mask at home. 24 % told that they were willing to pay to get access to a mask of their own. 41 were willing to participate in a field trial with protective masks, whereas 34 % expressed uncertainty. We are now planning for field trials at different places in Sweden late this year.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182