Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Spatial TDMA for multi-hop radio networks.

Spatial TDMA for multi-hop radio networks. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Grönkvist Jimmi, Englund Eva, Hansson Anders, Jönsson Christian
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-02-08
Rapportnummer: (FOA-R--99-01223-504)
Nyckelord kanallokering, kanaltilldelning, radionät, flerhoppsnät, elementär transmissionsförlust, spatial TDMA, multi-hop network, ad hoc network, basic path-loss, spatial reuse, 72, E7008
Sammanfattning Spatiell TDMA är en fast kanaltilldelningsmetod för radionät med flerhoppsfunktion. Metoden går ut på att öka nätets kapacitet genom att låta flera radioterminaler sända samtidigt i samma tidlucka, när de interferenser som uppstår inte är alltför stora. Vi studerar två metoder för att generera trafikadaptiva tilldelningsscheman. Den ena metoden tar hänsyn till hela interferensmiljön då tilldelningen görs. Den andra metoden använder en grafrepresentation av radionätet som förutsätter endast en begränsad kunskap om interferensmiljön. Med simuleringar utvärderar vi de två metoderna med avseende på medelfördröjning. För att estimera länkkarakteristika använder vi en digital kartdatabas och en diffraktionsmodell. Simuleringsresultaten visar att de tilldelningsscheman som genereras med hänsyn till hela interferensmiljön medger endast en blygsam förbättring i förhållande till de som baseras på en grafrepresentation. Denna observation indikerar att tilldelningsscheman kan baseras på en begränsad kunskap om interferensmiljön utan alltför stor förlust i prestanda. Detta är en stor fördel i en mobil situation. I stationära fall, eller tillfälligt stationära fall, när full kunskap om interferensmiljön kan förutsättas, medger denna kunskap en förbättring av prestanda.
Abstract Spatial reuse TDMA is a fixed assignment access scheme for multi-hop radio networks. The idea is to increase network capacity by letting several radio terminals use the same time slot when the interferences caused are not too severe. We consider two methods of generating traffic controlled reuse schedules. One method uses the full interference environment to generate schedules. The other method uses a graph representation of the network, assuming limited knowledge of the interferences. Using simulations, we evaluate the proposed methods in terms of average delay. We use a digital terrain model and a diffraction method to estimate the link characteristics. Our simulations show that schedules obtained by using full knowledge of the interferences offer a moderate improvement in comparison with those obtained from a graph representation. This observation indicates that schedules may be generated from a limited knowledge without a great loss in performance. This is an advantage in a mobile situation. In a stationary, or temporary stationary situation, where the knowledge of the full interference environment can be assumed, it does offer an improvement.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182