Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Contamination and decontamination of vehicles when driven in radioactive areas.

Contamination and decontamination of vehicles when driven in radioactive areas. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Ulvsand Thomas, Nygren Ulrika
Ort: Umeå
Sidor: 26
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-10-18
Rapportnummer: (FOA-R--99-01230-861)
Nyckelord Radioaktivitet, kontaminering, sanering, radioactivity, contamination, decontamination
Sammanfattning Det finns anledning att ställa frågan vilken nytta en sanering av fordon gör i relation till den stora insatsen. Om kontamineringsnivån på fordonen innan sanering är låg är kostnaden inte motiverad för en sanering, även om saneringen i relativa termer är effektiv. I rapporten beskrivs två försök som har gjorts vid Totalförsvarets skyddsskola och ett vid en fransk provanläggning i Bourges. Syftet med försöken är att undersöka hur fordon kontamineras och vid vilka markbeläggningsnivåer besvärande kontamineringsnivåer på fordon kan förväntas uppstå. Vid försöken har ett similiämne använts istället för radioaktivitet. Försöken i Sverige har hittills genomförts med det svenska försvarets bandvagn 206 under vinter- och sommarförhållanden och gick till så att fordonen kördes en bestämd sträcka utefter en belagd väg. Prover togs därefter på förutbestämda platser på fordonets ena sida för analys med avseende på mängd similiämne. Därefter fortsatte fordonen längs en obelagd vägsträcka och nya prover togs, men nu på fordonets andra sida. Den största mängden similiämne har i försöken ansamlats på banden och bak på vagnen, och kontamineringsnivån blev högre på vintern än på sommaren. Band och stänkskydd sanerades effektivt vid körning utefter en obelagd väg, medan det mesta av kontamineringen fanns kvar på fordonens baksida. Avsikten med försöket i Frankrike var att jämföra resultat från vår icke-radioaktiva metod med den franska, baserad på det radioaktiva ämnet La-140. På grund av markförhållanden blev kontamineringen på fordonet mycket lägre än i Umeå, men trots det kunde saneringseffekter uppmätas. Rapporten förekommer även i en svensk version.
Abstract There is reason to ask whether it is beneficial to decontaminate vehicles, in view of the great effort applied. If the level of contamination is low before the decontamination process, then the cost is not motivated, even if the decontamination is shown to be effective in relative terms. The report describes two trials at the National NBC Defence School in Umeå and one trial at the French test site in Bourges. The aim is to investigate how vehicles are contaminated and at which ground deposition levels troublesome levels of contamination will arise. In the trials, a non-radioactive agent substituting real radioactivity was used. The trials in Sweden so far have used the All-Terrain Carrier 206, during both winter and summer conditions. The vehicles were driven a specific distance along a road on which a known amount of the test substance had been dispersed. Samples were taken on pre-determined areas on one side of the vehicles to measure the amount of test substance. Later, the venicles continued along a "clean" road where additional samples were taken, but on the other side of the vehicles. The largest amoung of test substance was collected on the tracks and on the back of the vehicle. The tracks and mud-flaps were effectively decontaminated when the vehicles were driven along a clean road, while most of the contamination remained on the backside. The purpose of the trials in France was to compare the results from our non-radioactive and their radioactive method, based on the radioactive La-140. Due to ground conditions, the level of contamination on the vehicles was much less than in the trials in Umeå, but in spite of that an effect of decontamination could be measured.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182