Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Forskningsetik - En introduktion

Forskningsetik - En introduktion Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Wiss Åke, Ödlund Ann
Ort: Stockholm
Sidor: 117
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-10
Rapportnummer: (FOA-R--99-01233-170)
Nyckelord forskningsetik, forskning, fusk, oredlighet, peer review, whistle blower, Ethics of Science, science, research, fraud, misconduct, 16
Sammanfattning Forskningsetik är ett område där grundprinciper från olika ämnesområden - filosofi, juridik och beteendevetenskap - samverkar. Forskningsetik kan delas in i en utomvetenskaplig och en inomvetenskaplig del. Utomvetenskaplig forskningsetik behandlar hur intressen utanför forskarsamhället påverkar och påverkas av forskningen samt hur dessa bör beaktas. Inomvetenskaplig forskningsetik rör forskningens genomförande och handlar om tillförlitligheten i framtagna forskningsresultat. Inomvetenskapliga forskningsetiska problem handlar bland annat om förfalskning av data, plagiering och hur forskare uppför sig mot varandra. Ett sätt att strukturera de utomvetenskapliga forskningsetiska aspekterna och skapa en överblick över etiska avvägningar för ett enskilt projekt är att skapa en forskningsetisk matris utifrån de som berörs av forskningen - partskomponenterna, samt de olika stegen i genomförandet av forskningen - situationskomponenterna.
Abstract Ethics of Science is an area where principles from different disciplins interact, eg. philosophy, law and behavioural science. Ethics of Science can be devided into two parts. The external part discuss how actors outside the scientific community is affected by, and affects, research and how they should be treated. The internal part deals with the internal work of science, and addresses the question of reliability in the results. It also addresses questions of fraud, plagiarism and how scientists behave towards each other. It is possible to give an overview of the external part by creating a matrix. The matrix contains of two dimensions: one contains the parties concerned by the research, the other is based on the different stages in the scientific process.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182