Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Modellering av radarsignatur för objekt på skrovlig yta.

Modellering av radarsignatur för objekt på skrovlig yta. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fagerström Jan
Ort: Linköping
Sidor: 18
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-01-19
Rapportnummer: (FOA-R--99-01234-615)
Nyckelord modellering, radarsignatur, klotter, skrovlig yta, SAR, fyikalisk optik, PO, mathematical modelling, radar signature, clutter, rough surface, physical optics, 31, E3015
Sammanfattning En beräkningsmodell baserad på statistiskt genererade skrovliga ytor, fysikalisk optik (PO) och syntetisk aperturradar (SAR-) avbildningar har utvecklats. Modellen används för att studera radarklotter orsakat av ojämna ytor. Den beräknade normaliserade radaramålarean för de skrovliga ytorna följer den statistiska exponentiella fördelningen, vilket är teoretiskt rimligt och stämmer med flera olika typer av verkliga ytor. Radarsignaturen av objekt placerade på mark studeras med hjälp av SAR-avbildningar av tre räta cylindrar placerade på ytor med olika grad av skrovlighet. Ett slätt plan tenderar att öka tydligheten hos cylindrarnas signatur. Detta beror på att cylindrarnas kanter, i kombination med planet, fungerar som hörnreflektorer. Denna effekt bör gälla för de flesta objekt som placeras på en reflekterande yta. Då ytans skrovlighet ökar blir cylindrarnas signaturer allt otydligare. Detta beror på att (1) styrkan hos hörnreflexerna mellan cylindrarna och ytorna minskar, och (2) distinkta spridningscentra på de skrovliga ytorna dyker upp och förstärks. Studien använder de subjektiva begreppen "tydlig" och "otydlig" som bedömningsmått på radarsignaturen. Detta tillvägagångssätt har en del svagheter, och pekar på behovet av ett mer kvantitativt mått inför framtida liknande studier. Rapporten riktar sig till forskare med intresse för radarsignaturproblem.
Abstract A computational model based on statistically generated rough surfaces, physical optics (PO), and Synthetic Aperture Radar (SAR-) imaging has been developed. The model is applied to the study of radar clutter caused by rough surfaces. The modelled normalized radar cross section of the surfaces, can be described by the exponential probability density function. This is in agreement with experimental results of several natural surfaces, and is also reasonable from a theoretical point of view. The radar signature of objects on ground is modelled using SAR imaging of three straight cylinders placed on surfaces with varying degrees of roughness. A smooth surface tends to increase the radar signature distinctness of the cylinders. This is due to corner reflector effects between the side faces of the cylinders and the smooth surface. It is reasonable to believe that this is a general effect of most objects placed on a reflecting surface. The cylinder signatures become more indistinct as the roughness of the surface increases. This is due to (1) a decreasing "corner reflector effect" and (2) the formation and increase of distinct scattering centra on the surface. In this study the subjective concepts "distinct" ("tydlig") and "indistinct" ("otydlig") are employed as measures of the radar signature. This approach has some weaknesses, and points at the need for more quantitative measures to be used in similar studies in the future. The report is intended for research scientists in the field of radar signature analysis.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182