Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Seabed characterization in the Baltic with SIROB and FARIM methods.

Seabed characterization in the Baltic with SIROB and FARIM methods. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Berntsen Bjarte, Karasalo Ilkka, Levonen Mika, Morén Per, Westerlin Viggo
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 1999
Publiceringsdatum: 1999-12-08
Rapportnummer: (FOA-R--99-01237-409)
Nyckelord Bottenkarakterisering, fjärranalys, parametrisk sonar, akustiska parametrar, seabed characterization, remote sensing, parametric sonar, acoustic parameters, 64
Sammanfattning Två metoder för uppskattning av akustiska parametrar för havsbotten med användning av bottenpenetrerande parametrisk sonar utvärderas genom analyser av mätdata från Östersjön. Metoderna har utvecklats i EU projektet ISACS (Integrated System for Analysis and Characterization of the Seabed), och mätdata för utvärderingen insamlades vid ISACS-projektets fältförsök i Stockholms skärgård i augusti 1997. De studerade metoderna är SIROB-metoden av Caiti och Zoppoli, i vilken en wavelet-transform av modellpredikterade sonarekon anpassas till mätdata, och Berntsens FARIM-metod för uppskattning av skrovlighet och akustisk impedans hos sjöbotten med användning av Rayleigh-kriteriet och Kirchhoffs spridningsteori. FARIM befinns ge estimat som är konsistenta med tillgänglig förhandskunskap om försöksplatsen och beräkningsbara i realtid, vilket gör metoden intressant för automatiserad yttäckande akustisk karakterisering av sjöbottnar. SIROB-metoden är i nuvarande form inte användbar för sådana tillämpningar, då den ofta producerar osäkra estimat, kräver långa beräkningstider och saknar möjlighet till batch-processering.
Abstract Two methods for estimating acoustic parameters of the seabed using a bottom-penetrating parametric sonar are evaluated by analysis of field data from the Baltic. The methods were developed in the ISACS (Integrated System for analysis and Characterization of the Seabed) project, and the data for the evaluation were collected in the main ISACS Baltic field trial carried out in the Stockholm archipelago in August 1977. The methods studied are the SIROB method by Caiti and Zoppoli, based on fitting a wavelet transform of model-predicted echoes to the observed data, and the FARIM method by Berntsen for estimating the seafloor roughness and the acoustic impedance of the seabed using the Rayleigh criterion and the Kirchhoff theory of scattering. The FARIM method is found to produce estimates consistent with prior knowledge of the trial site, within computer times comparable with real time processing, making the method interesting for automated area-covering acoustic seabed characterization. The SIROB method in its present form is unsuitable for such applications, due to a tendency to produce uncertain estimates, long processing times and lack of a batch processing mode.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182