Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Att sanera eller inte sanera ...? : en studie av hur giftiga industriella gaser - via skadades kläder - kan överföras från skadeplats till plats för omhändertagande.

Att sanera eller inte sanera ...? : en studie av hur giftiga industriella gaser - via skadades kläder - kan överföras från skadeplats till plats för omhändertagande. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Eriksson Håkan, Johansson Per-Erik, Wikström Lars-Erik
Ort: Umeå
Sidor: 50
Utgivningsår: 2000
Publiceringsdatum: 2000-03-17
Rapportnummer: (FOA-R--99-01238-990)
Nyckelord Kemikalieolyckor, giftiga gaser, sanering, omhändertagande, gaskontaminerad, ammoniak, svaveldioxid, klor
Sammanfattning Rapporten beskriver en försöksserie med syfta att undersöka hur mycket gas en person kan föra med sig i kläderna från ett gasbemängt område till platsen för omhändertagande för vård. Gaserna ammoniak, svaveldioxid och klor sattes i varierande halter - 1000, 10 000 och 100 000 ppm - till en kammare där en påklädd, kroppsvarm docka var placerad. Efter 15 minuters exponering togs dockan utan fördröjning till ett behandlingrum där den avgivna gashalten uppmättes. Mätpunkten var placerad i den tänkta andningszonen för sjukvårdspersonal, cirka 30 centimeter ovan dockans bål. Metodverifiering genom försök med en frivillig försöksperson utfördes vid den lägsta gaskoncentrationen. Resultaten visar att en person som exponerats för höga koncentrationer av gas kan medföra denna till omhändertagandeplatsen i sådan omfattning att sjukvårdspersonal kan påverkas. I extrema fall kan sjukvårdspersonal till och med ådra sig akuta skador. Förslag till rekommendationer vid omhändertagande av gasexponerade personer är att bära andningsskydd innan personerna är avklädda samt att klä av dem innan de tas in i ambulans eller vårdinrättning. Dessa rutiner föreslås gälla i samtliga fall där det inte är uppenbart att personerna enbart exponerats för låga koncentrationer.
Abstract The report describes the trials performed in order to establish how much gas a person can transfer in his clothes from a gaseous environment into the place for medical care. The industrial gases ammonia, sulphur dioxide and chlorine were emitted in varying concentrations - 1000, 10 000 and 100 000 ppm - in a small chamber where a fully dressed, body-warm dummy was places. After having been exposed to gas for 15 minutes the dummy was carried to an emergency ward where the concentration of evaporating gas was measured. The measuring point was chosen to about 30 cm above the chest of the dummy, that being the estimated breathing zone for the nurses. To verify the method, tests with a living person were carried out at the lowest concentration of ammonia. The results show that people exposed to high concentrations of gas could bring concentrations, high enough to affect the medical staff, into the emergency ward. In extreme cases the medical staff may even become subject to emergency treatment. The recommendations are that nurses should be urged to wear respiratory protection prior to those patients exposed to toxic gases are undressed. The patients should undress before entering an ambulance or a hospital. In cases when it is obvious that people have been exposed to low concentrations of industrial gases there is no need for protective equipment or undressing.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182